Tutkimuslupa

Kajaanin ammattikorkeakoulun myöntämä tutkimuslupa tarvitaan, kun tutkimus kohdistuu KAMKin opiskelijoihin, henkilökuntaan tai KAMKiin organisaationa.

Tutkimuslupa on KAMKin lupa lähestyä henkilökuntaa ja/tai opiskelijoita tutkimukseen liittyvissä asioissa. Tutkimuslupa ei korvaa tutkittavan suostumusta osallistua tutkimukseen. Jos tietoja hankitaan suoraan tutkittavilta esim. kyselyllä, haastattelemalla tai muilla vastaavilla tavoilla, päätökseen tutkimukseen osallistumisesta tekee kukin henkilö itse.

Tutkimuslupa myönnetään pääsääntöisesti tieteellisiin tutkimuksiin tai opinnäytetöihin. Tutkimuslupa voidaan myöntää KAMKin henkilökuntaan kuuluvulle, jos kyseessä on jatko-opinnot tai KAMKin toimintaan liittyvä tutkimus. Tällöin tutkimussuunnitelmasta tulee käydä ilmi tulosten levittäminen, ja miten tulokset hyödyntävät KAMKin kehittämisessä.
Tutkimusluvat KAMKissa myöntää rehtori.

Tutkimusluvan myöntämisen ehdot

Tutkimusluvan myöntämisen ja tietojen/aineiston luovuttamisen ehtona on, että tutkimuksen tekijä sitoutuu huolehtimaan tietojen/aineiston käsittelystä ottaen huomioon henkilötietojen käsittelyä ja yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön.

KAMK on sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeita ja suosituksia. Tutkimuslupa myönnetään vain tutkimukselle, joka noudattaa tutkimuseettisiä suosituksia ja hyvää tieteellistä käytäntöä.

Tutkimuksen tekijä on velvollinen käyttämään tietoja/aineistoa luottamuksellisesti ja ainoastaan tutkimusluvan mukaisen tutkimuksen tekemiseksi. Tutkimuksen valmistuttua tiedot on hävitettävä asianmukaisella tavalla.

Tutkimusluvan hakeminen

Tutkimuslupahakemus liitteineen lähetetään sähköpostitse skannattuna osoitteeseen tutkimusluvat@kamk.fi.

Hakemuksen mukaan tulee liittää

  • tutkimussuunnitelma (ml. aineistonhallintasuunnitelma)
  • tutkittavan tiedote
  • tutkittavan suostumuslomake
  • muu tutkittavalle annettava materiaali (esim. kyselylomake tai haastattelurunko)
  • jos tutkimus on suunniteltu toteutettavaksi tavalla, mikä edellyttää eettistä ennakkoarviointia, tulee eettisen toimikunnan lausunto liittää hakemukseen
  • jos tutkimuksessa käsitellään henkilötietoja, tulee hakemukseen liittää tietosuojaseloste

Tutkimuslupalomake