Tilapäisen suojelun piirissä olevien ja maahanmuuttajien työllistymisen edistäminen Kainuussa – TILMA

Projektin tavoitteet

Työnhakijalle/Work seekers/для иностранных соискателей работы

Työnantajalle/Support for local employers

TILMA – Tilapäisen suojelun piirissä olevien ja maahanmuuttajien työllistymisen edistäminen Kainuussa – kehittämishanke. Hanke tukee vieraskielisiä työnhakijoita ja kainuulaisia työnantajia työnhakuprosessissa,
työn aloituksessa ja perehdytyksessä.

Hanke auttaa ulkomaalaistaustaisia työnhakijoita ja yrityksiä työpaikan hakuprosessissa, työn aloittamisessa ja ammatillisen kielikoulutuksen järjestämisessä. Työnhakijoita avustetaan löytämään avoimia työpaikkoja ja käymään keskusteluja työnantajien kanssa. Ensisijaisena tavoitteena on työllistyminen, mutta tarvittaessa henkilöitä avustetaan myös koulutuksen ja opintojen suunnittelussa. Lisäksi hankkeessa tarjotaan työllistymistä helpottavaa lyhytkestoista täsmäkoulutusta, kuten korttikoulutuksia hankkeen osallistujille.

In English

TILMA – Promoting the employment of the international job seekers in Kainuu Region.
The project supports international job seekers in career path planning and skills development. Project assists local employers by introducing potential employees, helps with job interviews, orientation, and other practical issues.

The aim of the project is to promote the employment of people under temporary protection and others with foreign background at Kainuu’s companies, associations, and the public administration. The project’s primary target group is people under temporary protection and other people with a foreign background. The secondary target group is companies, associations, and public employers in need of workers. The project aims to expand Kainuu’s labour market. To ensure effectiveness and smooth operation, the project works in close cooperation with TE services, municipal employment services, the City of Kajaani’s international services, business associations etc.

На русском

TILMA – содействие при трудоустройстве иностранных граждан в Кайнуу Проект поддерживает иностранных лиц в поиске работы в Регионе Кайнуу, а так же в планировании карьерного роста и развитии необходимых нових навыков. Проект помогает найти местным работодателям потенциальных сотрудников, оказывает языковую помощь в организации собеседований и в период ориентации.

Целью проекта является содействие трудоустройству лиц, находящихся под временной защитой, и других жителей региона с иностранным происхождением. Они же являются основной целевой группой проекта.  Вторая целевая группа — это компании, ассоциации и государственные работодатели, нуждающиеся в работниках. Проект таким образом способствует трудоустройству и интеграции в Финляндии лиц, находящихся в более незащищенном положении на рынке труда и развитию самого рынка труда в регионе Кайнуу.  Для обеспечения эффективности проект реализовывается в тесном сотрудничестве с государственной службой занятости, муниципальными службами занятости, международной службой города Каяни, организациями предпринимателей итд.

Projektin toimenpiteet

”On tärkeää, että yhä useampi kainuulainen työantaja löytää työvoimaa maahanmuuttajien ja tilapäisen suojelun piirissä olevien joukosta. Kansainväliset työntekijät ovat edelleen varsin harvinaisia kainuulaisissa työyhteisöissä”, sanoo Kajaanin ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan johtaja Mikko Keränen.

“Työpaikka on erittäin tärkeää henkilöiden kotoutumisessa. Työn kautta kontaktit paikallisiin lisääntyvät ja työllistyneiden parantunut taloustilanne avaa mahdollisuuksia harrastuksiin ja monenlaiseen osallistumiseen. On kaikkien etu, että osaaminen saadaan käyttöön”, Keränen jatkaa.

Hankkeen ideoinnissa ja yksityisrahoituksessa keskeinen rooli on ollut LähiTapiola Kainuu-Koillismaalla. ”Asiakkaidensa omistamana keskinäisenä elämänturvayhtiönä LähiTapiola Kainuu-Koillismaa haluaa kantaa kortensa kekoon hädässä olevien auttamiseksi. Tuellamme autamme maahanmuuttajia ja tilapäisen suojelun piirissä olevia voimaan paremmin ja olemaan turvassa. Samalla haluamme auttaa alueemme yrityksiä löytämään helpotusta työvoimapulaan sekä tukea alueemme elinvoimaisuutta”, LähiTapiola Kainuu-Koillismaan hallituksen puheenjohtaja Arto Okkonen kertoo.

Keskeistä kaikissa hankkeen toiminnoissa on yhteistyö muiden maahanmuuttajien työllistymistä tukevien palveluiden kanssa: TE-toimisto, Kainuun kuntien työllisyyden kuntakokeilu, Kajaanin kaupungin kansainväliset palvelut ja vastaanottokeskus.

In English

We strive to help ever more employers in Kainuu in finding labour among immigrants and people under temporary protection. Finding a job is key to integration. Through their work, foreign-language speakers feel part of the local community and can actively participate in the life and development of the region. Making this knowledge available is beneficial for all of us.
Project activities will boost the vitality of our region and promote the integration of our foreign-language residents, which requires commitment and effort from them and a warm welcome from the local community and society.
LähiTapiola Kainuu-Koillismaa has played a key role in the brainstorming and private funding of the project. “As a mutual life insurance company owned by its customers, LähiTapiola Kainuu-Koillismaa wants to do its part to help those in need. With our support, we help migrants and people under temporary protection to feel better and be safe. At the same time, we want to help companies in our region to deal with labour shortages,” says Arto Okkonen, Chairman of the Board of Directors of LähiTapiola Kainuu-Koillismaa.

Project indicators: positive continuation path to working life 250 (people), study path 50 (people), employers participating: 75 companies.
The total funding for the project is €318,228, of which the European Union Social Fund (ESF) covers €254,581. Kajaani University of Applied Sciences contributes €13,620 and LähiTapiola Kainuu-Koillismaa €50,027. The project started on 1/8/2022 and will run until the end of October 2023.

На русском

Для нас важно, чтобы все больше работодателей в регионе Кайнуу смогли найти работников среди иммигрантов и лиц под временной защитой. Поиск работы – это ключ к интеграции. Благодаря работе люди, говорящие на иностранных языках, чувствуют себя частью местного сообщества и могут активно участвовать в жизни и развитии региона. Наличие и применение необходимых навыков идет на пользу всем нам.
Мероприятия проекта будут способствовать жизнеспособности нашего региона и интеграции иноязычных граждан, что требует приверженности и усилий как со стороны иноязычных граждан, так и теплого приема со стороны местного населения.
Ключевую роль в разработке идеи проекта и частном финансировании проекта сыграла Страховая компания LähiTapiola Kainuu-Koillismaa. “Как компания взаимного страхования жизни, принадлежащая своим клиентам, LähiTapiola Kainuu-Koillismaa хочет внести свой вклад в помощь нуждающимся. Благодаря нашей поддержке мы помогаем иммигрантам и людям, находящимся под временной защитой, чувствовать себя лучше и быть в безопасности. В то же время мы хотим помочь компаниям и предприятиям нашего региона справиться с дефицитом рабочей силы”, – говорит Арто Окконен, председатель совета директоров LähiTapiola Kainuu-Koillismaa.

Показатели проекта: позитивный путь к трудоустройству 250 (чел.), к обучению 50 (чел.), участвующие работодатели: 75 компаний и предприятий. Общий бюджет проекта составляет 318 228 евро, из которых 254 581 евро покрывается Социальным фондом Европейского Союза (ESF). Университет прикладных наук Каяани внес 13 620 евро, а LähiTapiola Kainuu-Koillismaa – 50 027 евро. Проект начался 1 августа 2022 года и продлится до конца 2023 года.

Projektin tiedot

Toteutus: 1.8.2022 – 31.10.2023

Rahoitus: Hankkeen kokonaisrahoitus on 318 228 €, josta Euroopan Unionin sosiaalirahasto (ESR) kattaa 254 581 €. Kajaanin ammattikorkeakoulun osuus on 13 620 €:n ja LähiTapiola Kainuu-Koillismaan rahoitus 50 027 €:n

Hankeindikaattorit: positiivinen jatkopolku työelämään 250 (hlöä), opintopolulle 50 (hlöä), osallistuneet työnantajat: 75 yritystä.

Lisätietoja

Projektipäällikkö

Natalia Alava

Työnhakijalle

Olemme tukenasi:
* työllistymispolkusi suunnittelussa* tarvittavien hakemusten ja asiakirjojen laatimisessa  * työnantajan tavoittamisessa* työpaikkahaastatteluun valmistautumisessa ja tarvittaessa mukana haastattelussa* työtehtävään perehtymisessä uudessa työpaikassa
* lyhyiden pätevöitymiskoulutusten järjestämisessä (korttikoulutukset, ammatillinen kielikoulutus) * opiskelemaan ohjaamisessa

Support for international job seekers:
• Planning career or study path • Assistance with job applications & CV writing
• Support and interpretation/translation services for job interviews and orientation periods • Qualification trainings • Competency development support

Поддержка иностранных соискателей работы:
• Планирование трудоустройства • Помощь в написании резюме
• Поддержка в письменном и устном переводе при собеседовании, приеме на работу и ознокомлении рабочих задач • Краткосрочные курсы квалификаций

 

Useful links for jobseekers:
Полезные ссылки ищущим работу:

Working Finland
Jobs in Finland

Lisätietoa Kainuun TE-toimiston asioimiskäytännöistä ja paikallisista palveluista:

Kainuun TE-palvelut

Kuntakokeilun kohderyhmään kuuluvat kaikki kokeilukunnissa asuvat työttömänä tai työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiosidonnaiseen päivärahaan sekä kaikki työttömänä tai työvoima palveluiden piirissä olevat alle 30-vuotiaat työnhakijat ja maahanmuuttajat.

Työmarkkinatorilta löydät kootusti työelämään liittyvät tietosisällöt ja palvelut.
Kirjaudu sisään ja saat kaiken irti Työmarkkinatorista jo nyt.
Työmarkkinatori (tyomarkkinatori.fi)

Avoimia työpaikkoja löydät Työmarkkinatorilta:
Avoimet työpaikat – Haku hakutekijöillä (te-palvelut.fi)

Jos työvoimakoulutus kiinnostaa, käy katsomassa:
Haussa oleva työvoimakoulutus – Haku hakutekijöillä (te-palvelut.fi) 

International Info – Neuvontaa ja ohjausta kaikille Kainuun ulkomaalaisille – tai muuttoa suunnitteleville – ja  heidän kanssaan työtä tekeville. International Info toteuttaa monikanavaista tieto-, ohjaus- ja neuvontapalvelua. International Info | Kajaani

InfoFinland auttaa integroitua suomalaiseen arkielämään. Heidän sivulta löydät kaiken tarpeellisen tiedon työpaikoista, opiskelusta, oleskeluluvista, asumisesta ja jokapäiväisestä elämästä Suomessa. Käy katsomassa ja lue lisää Sinun oppaasi Suomessa (infofinland.fi)

Rekrytointifirmat Kainuussa:
Recruitment companies in Kainuu:
Кадровые агентства в Кайнуу:

VPS
Eezy
SOL
Sihti
Kairest
Bolt
Hirmu
Barona
Workerfinland
Nordrec

Muut linkit:
Other links:
Другие ссылки:

Töitä Suomesta
Season work
Työmarkkinatori
Info Finland

Työnantajalle/Support for local employers

Tukea kainuulaisille työnantajille:
• Työntekijän etsimisessä
• Mukana haastattelussa ja työtehtäviin perehtymisessä
• Tulkkaus- ja käännöspalvelujen järjestämisessä

Support for local employers:
• Matching potential employees with open positions
• Support in practical issues • Interpretation/translation services in job interviews and orientation periods • Promoting international recruitment in the region

Поддержка работодателям:
• Помошь в поиске работников • Поддержка в коммуникации с работником
• Поддержка в письменном и устном переводе при собеседовании, приеме на работу и ознокомлении рабочих задач • Содействие международному найму в регионе

Lue lisää:
Read more:
Дополнительная информация:

Tutustu myös kansainvälisen rekrytoinnin palvelupolkuun Kainuussa  Palvelupolku kv-rekrytointi mallinnus (kajaani.fi)

Check out the international recruitment service path in Kainuu  Service path international recruitment modeling (kajaani.fi)  (Finnish only)

См. также структуру обслуживания поиска и найма иностранных работников  Palvelupolku kv-rekrytointi mallinnus (kajaani.fi) (только на финском)

Hyödyllisiä linkkejä työnantajalle.

Kansainvälinen rekrytointi ja EURES – TE-palvelut
ELY-keskuksen tukipalvelut yrittäjille Yrityksen ja yhteisön palvelut – ely – ELY-keskus
Work in Finland – kansainvälisen rekrytoinnin työnantajaneuvonta – Palvelut – Työmarkkinatori (tyomarkkinatori.fi)