Purkujätteestä materiaaliksi – PUMA

PUMA – Purkujätteestä materiaaliksi -hankkeen tavoitteena on lisätä purkamisesta syntyvien jätteiden hyödyntämistä Kajaanissa ja Sotkamossa.

puma logot

Projektin tavoitteet

PUMA – Purkujätteestä materiaaliksi -hankkeen tavoitteena on lisätä purkamisesta syntyvien jätteiden hyödyntämistä Kajaanissa ja Sotkamossa. Tavoitteena on, että mahdollisimman suuri osa erilaisista purettavista kohteista tulevista jätteistä pystytään kierrättämään ja muuttamaan uusien kohteiden materiaaleiksi. Näin purkamisesta syntyvä hiilijalanjälki olisi mahdollisimman pieni. Tarkastelukohteet ovat Kajaanin kaupungin ja Sotkamon kunnan olevia rakennuksia ja maanrakennuskohteita.

Projektin toimenpiteet

Hankkeen toimenpiteet jakautuvat viiteen työpakettiin, joista ensimmäisessä tehdään kuntakohtaisille lähivuosina purettaville pilottikohteille yksityiskohtainen purkukohteen kierrättämissuunnitelma. Tavoitteena on, että ainakin yhden kohteen purku toteutuu hankkeen aikana, jolloin saadaan arvokasta käytännön toteutustietoa. Nämä pilotit sekä muut taustalla tehtävät selvitykset toimivat pohjana laajana kuntakohtaisten purku- ja kierrättämissuunnitelmien tekemiselle työpaketissa kaksi. Työpaketissa kolme testataan erilaisia teknologisia sovelluksia, joita voitaisiin käyttää osana purkutyötä ja näin nopeuttaa jätteiden lajittelua ja jatkokäsittelyä. Työpaketissa neljä perehdytään purkujätteestä saatavien materiaalien kaupallistamis- ja liiketoimintamalleihin, jotta toiminnalle ja hankkeen löydöksille saataisiin kaupallinen toteutus soveltuvin osin. Työpaketissa viisi keskitytään viestintään.

Hankkeen tuloksena on prosessimalli, joka on sovellettavissa eri purkukohteisiin. Lisäksi hankkeessa tuotetaan materiaalia, joka kokoaa hankkeessa tuotetun ja olemassa olevan tiedon tiiviiksi paketiksi. Tämä paketti on käytettävissä sekä viranomaisilla, kunnalla, eri sidosryhmille sekä opetus- ja koulutustoiminnassa.

Yhteistyö

Hankkeen toteuttajana on Kajaanin ammattikorkeakoulu yhdessä Kajaanin kaupungin ja Sotkamon kunnan kanssa. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä rakennusalan yritysten kanssa. Näin varmistetaan, että hankkeen tuotokset ovat kohderyhmiä palvelevia. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä myös kunnallisen jätehuollon kuntayhtymän sekä kierrätykseen liittyvien yritysten kanssa.

Projektin tiedot

Toteutus: 1.1.2023 – 31.12.2024

Rahoitus: 172 964 €

79,24% EAKR
8,67% kuntarahoitus, Kajaanin kaupunki
8,67% kuntarahoitus, Sotkamon kunta
3,42% Kajaanin ammattikorkeakoulu

 

Lisätietoja

Projektipäällikkö

Heidi Karppinen