Hulevesien ja jätelogistiikan datapohjainen hallinta Kainuussa – HUDA

HUDA-hankkeessa kehitetään teknologiaratkaisuja ja menetelmäosaamista jätelogistiikan ja hulevesivirtojen kestävään hallintaan.

Huda logot

Projektin tavoitteet

HUDA-hankkeessa kehitetään teknologiaratkaisuja ja menetelmäosaamista jätelogistiikan ja hulevesivirtojen kestävään hallintaan. Molemmat kehityskohteet edesauttavat Kainuun keskeisimpien teollisuudenalojen kestävää kehitystä ja kiertotalouteen siirtymistä Kainuun älykkään erikoistumisen strategian mukaisesti, sekä edesauttavat rakennetun kaupunki- ja kuntainfran kestävää kehitystä.

Hankkeen perustana on älykkäiden mittausratkaisujen ja datanhallinnan osaaminen, jota sovelletaan uudelle kohdealueelle uudella tavalla. Hankkeella tavoitellaan pienempää teollisten prosessien ekologista jalanjälkeä (älykäs jätelogistiikka), energiankulutuksen minimointia (älykäs jätelogistiikka), mittausdatan laadun ja jäljitettävyyden parantamista (hulevesiriskien ennakointi) sekä vesi- ja ilmapäästöjen vähentymistä (hulevesiriskien ennakointi).

Projektin toimenpiteet

Hankkeessa kehitetään uudentyyppistä datapohjaista jätevirtojen hallintaa seuraavasti:

Tutkimusten mukaan 90 % jäteastioista tyhjennetään ei-optimaaliseen aikaan. Tämä tarkoittaa, että logistiikan aiheuttama tarpeeton polttoaineenkulutus ja CO2-päästöt ovat merkittävät.Hankkeessa tunnistetaan ja arvioidaan jätehuollon ja jätemateriaalien kuljettamisen tehostamismahdollisuuksia, sekä alan toimintatapojen uudistusmahdollisuutta. Hankkeessa toteutetaan pilottiasennuksia jäteinfran etävalvontaan ja logistiikan älykkään suunnittelun tueksi. Hankkeen välillisenä tavoitteena on digitalisoida koko Kainuun alueen keskeinen jäteinfra.Hankkeessa kehitetään hulevesivirtojen hallintaa ja tulva-/hulevesiriskien minimointia seuraavasti:

Rankkasateet ja tulvat lisäävät riskejä sekä rakennetun infran vaurioitumiseen että vesistökuormituksiin. Toisaalta mahdollisesti lisääntyvät kuivat jaksot lisäävät eroosioherkkyyttä, mikä johtaa suurempiin vaurioihin kuivan jakson jälkeen tulevissa sade- ja tulvatapauksissa.

Laadullisen kuormituksen osalta esimerkiksi mikromuovit ja niiden kuljettamat kemialliset komponentit ovat kuormitustekijä, jota ei hallita nykytilanteessa. Hulevedet ovat merkittävin mikromuovien siirtymisreitti. On oletettavaa, että mikromuovien hallinta tulee EU-tason ympäristösäädöksiin mukaan lähitulevaisuudessa. Esimerkiksi ajoneuvoliikenteen renkaiden kuluminen on merkittävä mikromuovien lähde. Onkin tärkeää pystyä ymmärtämään mikromuovien kulkeutumista systeemisellä tasolla ja löytää ratkaisuja niiden hallintaan.

Hanke tuottaa eri datalähteisiin perustuvia arvioita riskikohteista ja riskienhallinnan keinoista, sekä tuottaa parempaa ennakointi- ja suunnitteluaineistoa riskien minimoimiseksi.

Projektin tiedot

Toteutus: 01.01.2023 – 31.12.2024

Rahoitus: 146 236 EUR

Rahoittaja: Euroopan rakenne- ja investointirahastot – Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Lisätietoja

projekti-insinööri

Jenni Kitti