Laadunhallinnan periaatteet

Laadunhallinnan ja johtamisen järjestelmä

Ammattikorkeakoulun tehtävänä on vastata järjestämänsä koulutuksen ja muun toiminnan laatutasosta ja jatkuvasta kehittämisestä.

Laadunhallinnalla tarkoitetaan niitä menettelytapoja, prosesseja tai järjestelmiä, joiden avulla korkeakoulu ylläpitää ja kehittää koulutuksen ja muun toiminnan laatua. Korkeakoulun laadunvarmistuksen tulee kattaa koko toiminta. Kukin korkeakoulu päättää laatujärjestelmänsä tavoitteista, rakenteesta, toimintaperiaatteista, käytettävistä menetelmistä ja laadunvarmistuksen kehittämisestä.

Kajaanin ammattikorkeakoulun laatupolitiikka
Kaiken toiminnan tulee tähdätä laadukkaaseen opetukseen ja työelämän palveluun.

Kajaanin ammattikorkeakoulun laatutyön tavoitteena on korkeakoulun toiminnan jatkuva parantaminen koko henkilöstön ja opiskelijoiden voimin. Näin mahdollistetaan ja varmistetaan erinomaisuuteen tähtäävä toiminta. Laatutoiminta pohjautuu ammattikorkeakoulun visioon, arvoihin, strategisiin valintoihin ja päätettyihin menettelytapoihin, joilla strategiaa toteutetaan prosesseissa. Toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja kehittämisessä noudatetaan toiminnan laadun arviointiin pohjautuvaa jatkuvan parantamisen periaatetta. Laadunhallinta käsittää koko ammattikorkeakoulun toiminnan.

Näin me olemme määritelleet oman laatupolitiikkamme joka ohjaa toimintaamme. Laatutyö on osa jokaisen ammattikorkeakoulussa toimivan henkilön arkipäivän toimintaa.

Johtamis- ja laatujärjestelmä
Kajaanin ammattikorkeakoulun johtamis- ja laatujärjestelmä noudattaa eurooppalaisen korkeakoulutuksen laadunvarmistuksen periaatteita ja suosituksia (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area).

KAMKin johtamis- ja laatujärjestelmä koostuu neljästä osa-alueesta, jotka ovat strategia, toimenpideohjelma, toimintasuunnitelma sekä toimintamallit. Jokaisella järjestelmän osalla on oma perustehtävänsä ja osat tukevat toisiaan. Taustalla on jatkuvan kehittämisen malli PDCA. Jatkuva suunnittelun, toiminnan, arvioinnin ja kehittämisen sykli toteutuu järjestelmän kaikilla osa-alueilla.

KAMK:n toimenpideohjelma perustuu KAMK:n strategiassa esitettyihin tavoitteisiin. Se kuvaa KAMK:n keskeisimmät strategiset tavoitteet, niitä kuvaavat mittarit, määritellyt tavoitteet sekä pääasialliset toimenpiteet. Toimenpideohjelma on ensisijaisesti KAMK:n organisatorista kehittämistä ja kehittymistä kuvaava työkalu, jonka keskeisimpinä sidosryhminä toimivat KAMK:n ylin johto, Kajaanin kaupunki (omistaja) sekä opetus- ja kulttuuriministeriö. Toimenpideohjelma tehdään neljän vuoden ajanjaksoissa.

KAMK-tasontoimintasuunnitelmassa kuvataan hallitut, resursoidut ja aikataulutetut konkreettiset kehittämistoimet, joilla toimenpideohjelmassa määriteltyjä tavoitteita toteutetaan ja sitä kautta KAMK:n visiota tavoitellaan käytännössä.

KAMK-tason toimintasuunnitelman pohjalta yksiköt laativat omat toimintasuunnitelmansa, jotka toimivat operatiivisen johtamisen välineenä. Toimintasuunnitelmat koostuvat 1-2 vuoden ajanjaksoista, jotka on sidottu henkilöstön työsuunnitteluun sekä tulostavoitteisiin.

Johtamis- ja laatujärjestelmän kehittäminen
Johtamis- ja laatujärjestelmää kehitämme jatkuvan kehittämisen periaatteella. Järjestelmän arviointia ja kehittämistä toteutamme ulkoisten ja sisäisten arviointien avulla.

KAMK osallistuu Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toteuttamaan korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointiin kuuden vuoden välein. Auditointimallin mukaisesti arvioinnin kohteena on KAMK:n omista lähtökohdistaan ja tavoitteistaan kehittämä järjestelmä. Auditoinnin tavoitteena on auttaa tunnistamaan toiminnan vahvuudet, hyvät käytänteet ja kehittämiskohteet.

Arvioimme ja kehitämme järjestelmää myös itsearviointien avulla. Arviointeihin osallistuu henkilöstöä,  opiskelijoita sekä työelämän ja sidosryhmien edustajia.

Arviointien perusteella määrittelemme KAMK- ja yksikkötason kehittämiskohteet. Kehittämistoimenpiteet kuvataan, aikataulutetaan ja vastuutetaan toimintasuunnitelmissa.

Audiointi 2021
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus on toteuttanut KAMK:n  auditoinnin ja myöntänyt korkeakoululle laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta 25.3.2021 alkaen. KAMK:n laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnalle asetetut kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia korkeakoulujen laadunhallinnan periaatteita ja suosituksia.