hakijalle.jpg

Etusivu>Hakijalle>Hakeminen

Hakeminen ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen

 

Ammattikorkeakouluihin sekä yliopistoihin haetaan yhteisessä korkeakoulujen yhteishaussa. Koulutuksiin haetaan osoitteessa www.opintopolku.fi. 

Hakuajat Kajaanin ammattikorkeakoulussa:

* kevään yhteishaun I hakuaika: 10. - 25.1.2017, jolloin haetaan englanninkieliseen koulutukseen. KAMK:sta haussa on mukana kolme englanninkielistä koulutusta; International BusinessSports and Leisure Management ja Tourism.

* kevään yhteishaun II hakuaika: 15.3. - 5.4.2017, jolloin Kajaanin ammattikorkeakoulun tarjonnasta haussa on mukana 8 päivätoteutuksena järjestettävää koulutusta, 2 monimuotokoulutusta, 4 ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta sekä 3 englanninkielistä koulutusta.


Esivalintojen ja opiskelijavalintojen alimmat pisteet kevään yhteishauissa

Huom! Kevääseen 2014 saakka on 1. hakutoiveesta saatu 5 lisäpistettä, mikä on vaikuttanut sekä valintakoekutsu- että valintapisteisiin. Kevään 2015 yhteishaussa samalla lomakkeella haettiin sekä ammattikorkeakouluihin että yliopistoihin, mikä vaikutti 1. hakijoiden lukumäärien pienenemiseen korkeakouluissa.

Pisterajat ovat suuntaa-antavia, joten tulevan kevään pisterajoja ei voi tarkasti ennustaa, koska pisterajat yleensä muuttuvat joka haussa.

 

 

Hakeminen

Kuka voi hakea ammattikorkeakouluun?

Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014.

Voit hakea ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, jos olet suorittanut

 • suomalaisen lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon
 • International Baccalaureate -tutkinnon (IB), European Baccalaureate -tutkinnon (EB) tai Reifeprüfung-tutkinnon (RP)
 • 120 opintoviikon laajuisen suomalaisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavan aiemman vähintään 80 opintoviikon laajuisen ammatillisen tutkinnon
 • suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon
 • näyttötutkintona suoritetun suomalaisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon tai
 • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

 

Joihinkin hakukohteisiin ammattikorkeakoulut voivat vaatia tietyn tutkinnon tai muita todistuksia (esim. kielitodistus). Joihinkin ammattikorkeakouluihin haettaessa voidaan harkinnanvaraisesti todeta hakukelpoiseksi hakija, jolla ammattikorkeakoulu katsoo olevan riittävät tiedot ja taidot ammattikorkeakouluopintoja varten kyseiseen hakukohteeseen.

 

Miten haetaan?         

Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa korkeakoulujen yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi. Löydät Opintopolusta myös koulutusten kuvaukset sekä tarkemmat hakuohjeet kokonaisuudesssaan.


opintopolku_painike.jpg

 

Viisi vinkkiä hakemiseen 

Yhteishaku järjestetään keväisin ja syksyisin. Korkeakoulujen yhteishaussa voit hakea ammattikorkeakouluun ja yliopistoon samalla hakulomakkeella. Osaan ammattikorkeakoulukoulutuksia voit hakea vain kevään yhteishaussa, sillä syksyn haussa koulutuksia on tarjolla vähemmän. Yhteishaun ulkopuolella olevien koulutusten erillishauista saat tietoa korkeakoulujen kotisivuilta ja Opintopolusta.Yhteishaussa ovat mukana ammattikorkeakouluista
• suomen- ja ruotsinkieliset amk-tutkintoon johtavat koulutukset
• vieraskieliset amk-/Bachelor-tutkintoon johtavat koulutukset
• suomen- ja ruotsinkieliset ylempään amk-tutkintoon johtavat koulutukset.

Voit hakea korkeakoulujen yhteishaussa enintään kuuteen koulutukseen. Kuusi hakukohdetta voivat olla sekä yliopistojen että ammattikorkeakoulujen koulutuksia sekä suomenkielisiä ja/tai vieraskielisiä koulutuksia. Jos haet yhteishaun ensimmäisenä hakuaikana tammikuussa vähempään kuin 6 hakukohteeseen, voit lisätä hakukohteita kevään yhteishaun toisena hakuaikana.

Järjestä hakulomakkeella koulutukset mieluisuusjärjestykseen siten, että ylimpänä lomakkeella on mieluisin hakutoiveesi. Voit muuttaa hakutoiveidesi keskinäistä järjestystä vasemmalla olevien nuolinäppäimien avulla. Hakutoivejärjestystä voit muuttaa hakuajan päättymiseen saakka. Voit tehdä tämän itse kirjautumalla ja tunnistautumalla Opintopolun sähköiseen hakijapalveluun. Hakuajan päättymisen jälkeen hakutoivejärjestystä ei voi enää muuttaa eikä yksittäisiä hakutoiveita poistaa. Opiskelijavalinnassa käytetään hakijan hakulomakkeella ilmoittamaa hakutoivejärjestystä ja voit tulla valituksi vain ylimpään hakutoiveeseen, johon pisteesi riittävät.

Hakemuksen käsittelymaksu

Jos haet korkeakouluun koulutuksella, jonka olet suorittanut muissa maissa kuin EU- ja ETA-maissa tai Sveitsissä, maksat hakemuksen käsittelymaksun. Maksu on 100 euroa. Hakijan kotimaa ja kansalaisuus eivät vaikuta maksuun. Maksulla voit hakea yhteen tai useampaan koulutukseen, jotka alkavat saman lukukauden aikana. Maksu on voimassa lukukauden ajan. Hakijamaksun voi maksaa vain Opintopolussa sähköisesti.

 

Alalle soveltuva terveys

Tietyillä koulutusaloilla, mm. sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla, hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Opiskelijaksi hakevan tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Alalle hakeutuvan tulee huomioida, että

 • opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
 • ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle
 • eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle
 • esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet ja allergiat voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä
 • veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintojen etenemistä ja työhön sijoittumista.

Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa ja toimintakykyään koskevat tiedot sekä tieto mahdollisesta aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä esittää rikostaustaote, jos opiskelijalle annetaan opinnoissa tai opintoihin kuuluvassa harjoittelussa tehtäviä, jotka edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Ammattikorkeakoulu voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai harjoittelussa tai että opiskelijalla on riippuvuus huumausaineista.

Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut koulutukseen valituilta koulutodistukset ja saanut hakijalta mahdollisesti pyydetyn selvityksen terveydentilasta.  

Ammattikorkeakoulu voi purkaa opiskelijavalinnan seuraavista syistä:

 • jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa
 • jos hakija on antanut arvosanoistaan virheellisiä tietoja
 • jos bioanalyytikkokoulutukseen valittua ei voida pitää koulutukseen soveltuvana näkökyvystä annetun todistuksen perusteella
 • jos hakijaa ei voida pitää sosiaali- ja terveysalan koulutukseen terveydentilaltaan ja/tai toimintakyvyltään sopivana
 • jos hakija on jättänyt kertomatta terveydentilaansa liittyviä asioita
 • jos opiskelija on salannut aiemman opiskeluoikeuden peruuttamisen. 


Lisätietoja: www.opintopolku.fi ja ammattikorkeakoulujen hakijapalveluista.