Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus 30 op

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus vahvistaa sosiaali- ja terveysalan asiakas- ja palveluohjauksen asiakastyötä, palvelujen ja palveluketjujen kehittämistä sekä palveluinnovaatioiden kehittämistä.

Asiakkaiden avun ja tuen tarpeet ovat aikaisempaa monimuotoisempia. Asiakas- ja palveluohjauksen työmuotoja, -käytäntöjä ja -menetelmiä sekä asiantuntijuutta kehittämällä asiakkaiden palveluntarpeet tunnistetaan ja niihin voidaan vastata.

Kohderyhmä

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon, AMK-tutkintoja edeltäneen opistoasteen tutkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille. Koulutus on tarkoitettu myös opiskelijoille, joilla on valmiudet opintojen suorittamiseen sekä työkokemusta sosiaali- ja terveysalalta.

Tavoitteet

Opiskelija

 • Tuntee sote:n palvelujärjestelmän ja ymmärtää siihen integroituvan palveluohjauksen
 • Hallitsee asiakaslähtöisyyttä edistävän asiakas- ja palveluohjauksen mikä edellyttää, että hän tunnistaa asiakkaan oikeudelliset, osallisuuteen ja valinnanvapauteen liittyvät eettiset ja lainsäädännölliset lähtökohdat ja toimii niiden mukaisesti
 • Osaa käyttää digitaalisia sote-palveluja ja ohjata asiakkaita niiden käytössä sekä niiden avulla monialaisessa ja -ammatillisessa yhteistyössä
 • Hallitsee ohjaus- ja neuvontaosaaminen, jossa korostuu palveluohjaus ja palvelujärjestelmäosaaminen, vuorovaikutus ja kommunikaatio sekä ohjaus- ja neuvontamenetelmät
 • Hallitsee asiakas- ja palveluohjauksen tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet sote-palveluissa ja asiakastyössä
 • Hallitsee näyttöön perustuvan toiminnan (NPT) perusteet asiakas- ja palveluohjauksessa
 • Ymmärtää toiminnassaan kestävän kehityksen ekologisen, taloudellisen, kulttuurisen ja sosiaalisen ulottuvuuden ja toimii niitä edistävästi
 • Osaa viestiä ammatillisesti ja asiakaslähtöisesti hyödyntämällä eri viestintäkanavia
 • Osaa arvioida, ennakoida ja kehittää omaa ja työyhteisön toimijoiden asiakas- ja palveluohjausta kehittävää osaamista

Sisältö

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus (30 opintopistettä) käsittää kuusi opintojaksoa. Opintojaksot ovat viiden opintopisteen laajuisia.

Opintojaksoittain on määritelty osaamistavoitteet, jotka laajentavat ja syventävät erikoistujan ammatillista osaamista.

 • Asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat 5 op
 • Palvelutarpeiden arviointi ja työkäytännöt 5 op
 • Moniammatillisen yhteistyön asiantuntijuus 5 op
 • Vuorovaikutus ja osallisuus moniammatillisessa asiakastyössä 5 op
 • Sosiaalisesti ja eettisesti kestävä palveluohjaus 5 op
 • Kehittävä ja vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus 5 op

Toteutus

Koulutus toteutetaan KAMKin ja Lapin amk:n yhteistoteutuksena. Opiskelu järjestetään etäopetuksena (esim. Teams:n välityksellä).

Erikoistumiskoulutus toteutetaan kokonaan verkossa. Koulutus käynnistyy 7.10.2024 ja päättyy toukokuussa 2025. Opiskeluun sisältyy keskimäärin yksi etäkontaktipäivä kuukaudessa, jonka kesto n. 4 h.
Ensimmäiset etäkontaktipäivät ovat:

7.10.2024
29.10.2024
13.11.2024

Loput etäkontaktipäivien ajakohdat ilmoitetaan myöhemmin. Etäkontaktipäivien lisäksi koulutukseen kuuluu itsenäistä ja ohjattua opiskelua.

Hinta

Koulutuksen hinta on 1500 € (alv 0 %). Osallistumismaksu laskutetaan 2 erässä, koulutuksen alussa ja vuoden 2025 alussa.

Opiskelupaikan peruminen tai koulutuksen keskeyttäminen

Opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen (ennen koulutuksen alkua) tehdyistä perumisista peritään 50 % koulutusmaksusta valinta- ja hallintokuluina. Jos opiskelija keskeyttää opintonsa jo niiden alettua, veloitetaan koko koulutusmaksun hinta (poikkeuksena lääkärin todistuksella osoitettu sairaus).

Hakeminen

Haku erikoistumiskoulutukseen on 12.8.-8.9.2024.
Haku tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella. Valinnoista ilmoitetaan viikolla 37 ja opiskelupaikka tulee vastaanottaa viikon 38 aikana.

Hae koulutukseen tästä!

Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta
Kts. yhteystiedot alla. Huomaathan, että kesän loma-aikana kyselyiden vastauksissa voi ilmetä viivettä.

Koulutuksen sisältö ja opintojen suorittaminen

Ammattikorkeakoulun yliopettaja

Matti Heikkinen

Hakeminen, opintotodistukset ja maksut

Koulutussuunnittelija

Anu Piirainen

Opiskelijapalautetta vuoden 2019-2020 koulutustoteutuksesta:

“Opin verkostoyhteistyötä ja dialogisuuteen liittyviä asioita. Robotiikka ja teknologia oli erityisen mielenkiintoinen.”

“Opin ymmärtämään konkreettisella tasolla, mistä kaikesta asiaka- ja palveluohjaus koostuu. Opinnot havainnollistivat hyvin, kuinka paljon työ on sidoksissa lakeihin.”

”Tekninen osaaminen lisääntyi, uudet työmenetelmät tulivat tutuiksi ja ylipäätään palveluohjauksen konsepti aukesi paremmin, kuin myös palvelumuotoilun.”