Opiskelu_nettii.jpg

Etusivu>Opiskelijalle>Ylempi AMK tutkinto

TUTKINTOJEN TASOT YAMK

Tutkintojen ja muun osaamisen viitekehys

Eurooppalainen tutkintojen viitekehys (EQF European Qualifications Framework) muodostuu kahdeksasta tasosta.  
EQF perustuu oppimistulosten määrittelyyn. Se kuvaa oppijan tietoja, taitoja ja pätevyyttä riippumatta siitä, missä järjestelmässä tutkinto on suoritettu tai pätevyys hankittu.

Järjestelmä sisältää yleissivistävän, ammatillisen, aikuiskoulutuksen ja korkea-asteen koulutuksen ja se helpottaa eri tutkintojen ja koulutusjärjestelmien vertailua.

Suomen kansallisessa tutkintojen viitekehyksessä (NQF National Qualifications Framework) kaikki tutkinnot on sijoitettu jollekin kahdeksasta viitekehyksen vaativuustasosta. Ammattikorkeakoulututkinnot on sijoitettu tasolle 6 ja ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot tasolle 7. Tasot 6 ja 7 sekä valtakunnalliset yhteiset kompetenssit kuvaavat ammattikorkeakoulusta valmistuvan opiskelijan osaamisen tasoa.

Sovitut yhteiset ja ammatilliset työelämävalmiudet eli kompetenssit täydentävät viitekehystä tavoiteltavan osaamisen kuvaamisessa

Taso 7: Tavoitteena on, että ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut


Hallitsee laaja-alaiset ja pitkälle erikoistuneet oman alansa erityisosaamista vastaavat käsitteet, menetelmät ja tiedot, joita käytetään itsenäisen ajattelun ja/tai tutkimuksen perustana. Ymmärtää alan ja eri alojen rajapintojen tietoihin liittyviä kysymyksiä ja tarkastelee niitä ja uutta tietoa kriittisesti.
Kykenee ratkaisemaan vaativia ongelmia tutkimus- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa kehitetään uusia tietoja ja menettelyjä sekä sovelletaan ja yhdistetään eri alojen tietoja.

Kykenee työskentelemään itsenäisesti alan vaativissa asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä. Kykenee johtamaan ja kehittämään monimutkaisia, ennakoimattomia ja uusia strategisia lähestymistapoja. Kykenee johtamaan asioita ja/tai ihmisiä. Kykenee arvioimaan yksittäisten henkilöiden ja ryhmien toimintaa. Kykenee kartuttamaan oman alansa tietoja ja käytäntöjä ja/tai vastaamaan muiden kehityksestä.
 
Valmius jatkuvaan oppimiseen. Osaa viestiä hyvin suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. Kykenee vaativaan kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä.