Opiskelu_nettii.jpg

Etusivu>Opiskelijalle>Opiskelijan edut>Opintotuki>Enimmäistukiajan pidennys

Enimmäistukiajan pidennys

Opintotuen enimmäistukiajat:

* 210 opintopisteen tutkinnon enimmäistukiajat, kun ensimmäiset korkeakouluopinnot on aloitettu
         - ennen 1.8.2014: 42 kk  
         - 1.8.2014 - 31.7.2017 aloittaneilla: 37 kk
         - 1.8.2017 tai sen jälkeen aloittaneilla: 35 kk

* 240 opintopisteen tutkinnon enimmäistukiajat, kun ensimmäiset korkeakouluopinnot on aloitettu
         - ennen 1.8.2014: 46 kk
         - 1.8.2014 - 31.7.2017 aloittaneilla: 41 kk
         - 1.8.2017 tai sen jälkeen aloittaneilla: 39 kk                                  

Opintotukea maksetaan pääsääntöisesti lukuvuosittain 9 kuukauden ajan. Kesäajalle voi saada opintotukea, jos opinnot ovat päätoimisia ja ne ovat osa suoritettavaa tutkintoa (katso opintotuen hakeminen).

Mikäli opiskelija keskeyttää opinnot ja aloittaa korkeakouluopinnot jossain muussa koulutusohjelmassa (amk tai yliopisto), vähennetään käytetyt tukikuukaudet uuden tutkinnon suorittamiseen myönnettävästä enimmäistukiajasta. Sen sijaan, jos opiskelija suorittaa tutkinnon valmiiksi ja aloittaa toisen korkeakoulututkinnon suorittamisen, vähennetään käytetyt tukikuukaudet kokonaistukiajasta eli

- 70 kuukaudesta, jos olet aloittanut uudet opinnot ennen 1.8.2014 
- 64 kuukaudesta, jos olet aloittanut uudet opinnot 1.8.2014 - 31.7.2017
- 54 kuukaudesta, jos olet aloittanut uudet opinnot 1.8.2017 tai sen jälkeen

Kuukausi, jolta sinulle maksetaan pelkkää opintotuen asumislisää, on tukikuukausi tulovalvonnassa, opintojen edistymisen seurannassa ja korkeakouluopiskelijan enimmäistukiajassa.

Enimmäistukiajan kriteerit ja tuen hakeminen

Tukiajan pidennysmahdollisuus koskee niitä ammattikorkeakouluopiskelijoita, jotka ilmoittautuvat ensimmäisen kerran läsnäolevaksi 1.8.2005 tai sen jälkeen.

Opiskelija voi saada lisätukea enintään yhdeksäksi kuukaudeksi. Tutkinnon enimmäistukiajan pidennys voidaan myöntää vain, jos osoitat että opinnot ovat viivästyneet sairauden tai muun erityisen painavan syyn takia. Muu erityisen painava syy voi olla esimerkiksi vaikea elämäntilanne kuten avioero. Hyväksyttävänä syynä ei voida pitää esimerkiksi opintoalan vaihtoa, aiempien opintojen keskeyttämistä, työntekoa, harrastustoimintaa tai opiskelijajärjestössä toimimista.  

Puuttuvia opintoja voi olla enintään 75 opintopistettä. Opiskelija ei voi saada pidennystä, jos tukea on jo myönnetty 70 / 64 / 54 kuukaudeksi.

Enimmäistukiajan pidennystä haetaan Kelan asiointipalvelussa tai opintotuen muutosilmoituslomakkeella (lomake OT15). Pidennystä kannattaa hakea vasta enimmäistukiajan päättyessä tai päätyttyä, koska pidennystä myönnettäessä on oltava tiedossa, kuinka paljon opintoja tutkinnostasi puuttuu tukiajan päätyttyä. Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta lukien.
 
Hakemuksen lisäksi tulee toimittaa seuraavat liitteet:
  • selvitys opintojen viivästymisen syistä (kirjallinen vapaamuotoinen selvitys)
  • opintosuunnitelma
  • lääkärintodistus, jos vetoat terveydellisiin syihin

Ammattikorkeakoulun opintotukilautakunta käsittelee enimmäistukiajan pidennyshakemuksen. Toimita hakemus liitteineen opintotukilautakunnalle. Jos olet täyttänyt hakemuksen Kelan asiointipalvelussa, toimita liitteet opintotukilautakunnalle.

Opintotuen enimmäistukiajan pidennyksen aikana tehty opintotuen vapaaehtoinen palauttaminen, lakkauttaminen tai peruminen ei pidennä korkeakoulututkinnon loppuun saattamiseksi myönnettyä enimmäistukiajan pidennystä. Myös pelkän asumislisän nostaminen kuluttaa myönnettyjä pidennyskuukausia.