Opiskelu_nettii.jpg

Etusivu>Opiskelijalle>Opiskelijan edut>Opintotuki>Enimmäistukiajan pidennys

Enimmäistukiajan pidennys

Opintotuen enimmäisajat:

* 210 opintopisteen tutkinnossa on enimmäistukiaika 42 kk  / 1.8.2014 aloittaneilla 37 kk
* 240 opintopisteen tutkinnossa on enimmäistukiaika 46 kk/ 1.8.2014  aloittaneilla 41 kk

Opintotukea maksetaan pääsääntöisesti lukuvuosittain 9 kuukauden ajan. Kesäajalle voi saada opintotukea, jos opinnot ovat päätoimisia ja ne ovat osa suoritettavaa tutkintoa (katso opintotuen hakeminen).

Mikäli opiskelija keskeyttää opinnot ja aloittaa korkeakouluopinnot jossain muussa koulutusohjelmassa (amk tai yliopisto), vähennetään käytetyt tukikuukaudet uuden tutkinnon suorittamiseen myönnettävästä enimmäistukiajasta. Sen sijaan, jos opiskelija suorittaa tutkinnon valmiiksi ja aloittaa toisen korkeakoulututkinnon suorittamisen, vähennetään käytetyt tukikuukaudet kokonaistukiajasta eli 70 kuukaudesta / 1.8.2014  jälkeen aloittaneilla 64 kuukaudesta.

Kuukausi, jolta sinulle maksetaan pelkkää opintotuen asumislisää, on tukikuukausi tulovalvonnassa, opintojen edistymisen seurannassa ja korkeakouluopiskelijan enimmäistukiajassa.

Enimmäistukiajan kriteerit ja tuen hakeminen

Tukiajan pidennysmahdollisuus koskee niitä ammattikorkeakouluopiskelijoita, jotka ilmoittautuvat ensimmäisen kerran läsnäolevaksi 1.8.2005 tai sen jälkeen.

Opiskelija voi saada lisätukea enintään yhdeksäksi kuukaudeksi. Tutkinnon enimmäistukiajan pidennys voidaan myöntää vain, jos osoitat että opinnot ovat viivästyneet sairauden tai muun erityisen painavan syyn takia. Muu erityisen painava syy voi olla esimerkiksi vaikea elämäntilanne kuten avioero. Hyväksyttävänä syynä ei voida pitää esimerkiksi opintoalan vaihtoa, aiempien opintojen keskeyttämistä, työntekoa, harrastustoimintaa tai opiskelijajärjestössä toimimista.  

Puuttuvia opintoja voi olla enintään 75 opintopistettä. Opiskelija ei voi saada pidennystä, jos tukea on jo myönnetty 70 kuukaudeksi.

Enimmäistukiajan pidennystä haetaan Kelan asiointipalvelussa tai opintotuen muutosilmoituslomakkeella (lomake OT15). Pidennystä kannattaa hakea vasta enimmäistukiajan päättyessä tai päätyttyä, koska pidennystä myönnettäessä on oltava tiedossa, kuinka paljon opintoja tutkinnostasi puuttuu tukiajan päätyttyä. Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta lukien.
 
Hakemuksen lisäksi tulee toimittaa seuraavat liitteet:
  • selvitys opintojen viivästymisen syistä (kirjallinen vapaamuotoinen selvitys)
  • opintosuunnitelma
  • lääkärintodistus, jos vetoat terveydellisiin syihin

 

Ammattikorkeakoulun opintotukilautakunta käsittelee enimmäistukiajan pidennyshakemuksen. Toimita hakemus liitteineen opintotukilautakunnalle. Jos olet täyttänyt hakemuksen Kelan asiointipalvelussa, toimita liitteet opintotukilautakunnalle.

Opintotuen enimmäistukiajan pidennyksen aikana tehty opintotuen vapaaehtoinen palauttaminen, lakkauttaminen tai peruminen ei pidennä korkeakoulututkinnon loppuun saattamiseksi myönnettyä enimmäistukiajan pidennystä. Myös pelkän asumislisän nostaminen kuluttaa myönnettyjä pidennyskuukausia.