Opiskelu_nettii.jpg

Etusivu>Opiskelijalle>Opintojen suorittaminen>Opiskeluoikeus

Opiskeluoikeus

Opiskeluoikeusaika on määritelty laissa ja se koskee päätoimisia opiskelijoita. Päätoimisuus tarkoittaa n. 60 opintopisteen vuotuista opiskelumäärää.

Opiskeluoikeusaika koostuu:

  • tutkinnon suorittamisen ohjeajasta (normiajasta) 3,5 vuotta (210 op:n tutkinto) tai 4 vuotta (240 op:n tutkinto)
  • yhdestä lisävuodesta.  
  • oikeudesta ilmoittautua poissaolevaksi enintään kahdeksi lukuvuodeksi.

 

Ilmoittautuminen

Opiskeluoikeuden voi säilyttää vain ilmoittautumalla joko poissa- tai läsnäolevaksi. Ilmoittautuminen tapahtuu Asio-opiskelijahallintojärjestelmän kautta (opintojaan jatkavat) tai opiskelupaikan vastaanoton yhteydessä OILI-palvelussa (uudet opiskelijat):  

- koko lukuvuodeksi kerralla 10.9.2017 mennessä tai
- lukukausittain: syyslukukaudella 10.9.2017 mennessä ja kevätlukukaudella 15.1.2018 mennessä.

Harjoittelussa ja kansainvälisessä vaihdossa oleva opiskelija ilmoittautuu läsnäolevaksi opiskelijaksi. 

Poissaolevaksi kirjoittautuminen

Ennen 1.8.2015 opiskelupaikan vastaanottaneilla opiskelijoilla on oikeus olla poissaolevana ilman erillistä syytä kahden lukuvuoden ajan. Tätä aikaa ei lasketa opintojen enimmäisaikaan, vaan se siirtää valmistumisaikaa. Poissaolevaksi voi ilmoittautua kerrallaan yhdeksi lukukaudeksi tai yhdeksi lukuvuodeksi. Poissaolon voi keskeyttää  lukukausien taitteessa.

1.8.2015 ja sen jälkeen opintonsa aloittavilla opiskelijoilla on oikeus ilmoittautua poissaolevaksi ilman erillistä syytä vain yhdeksi lukuvuodeksi ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen. Ensimmäisenä opiskeluvuonna he voivat ilmoittautua poissoleviksi vain nk. lakisääteisestä syystä tai sairauden vuoksi. Lakisääteinen syy on varusmies- / siviilipalvelus tai äitiys- / vanhempainloma.

Poissaolevaksi ilmoittautunut opiskelija ei voi harjoittaa opintojaan (esim. osallistua tentteihin, saada ohjausta opinnäytetyön tekemiseen, saada merkintöjä opintorekisteriin), eikä hänellä ole oikeutta opintotukeen ja päivittäiseen tuettuun ateriaan. Opiskelijan tulee huolehtia ilmoitus Kela:lle mahdollisen opintotuen peruuttamisesta. 

Läsnä-/poissaolotiedon muuttaminen

Opiskelija voi perustellusta syystä muuttaa tekemänsä läsnä- tai poissaoloilmoituksen lukuvuoden aikana (muuna kuin ilmoittautumisaikana). Perusteltu syy määräytyy tapauskohtaisesti, se voi olla esim. pitkäaikainen sairaus, äitiys-/vanhempainloma tai esim. varusmiespalveluksen tai äitiys-/vanhempainloman keskeytyminen. Kirjallinen hakemuslomake toimitetaan koulutuspäällikölle. Lomake löytyy intranetistä.

Huomaa, että yli 2 kk kestävä sairaus oikeuttaa opiskelijan saamaan opintotuen sijasta sairauspäivärahaa ja yleistä asumistukea. 

Opiskeluoikeuden menettäminen ja palauttaminen

Opiskelija menettää opiskeluoikeutensa, jos hän
- ei tee ilmoitusta opiskelupaikan vastaanottamisesta (uusi opiskelija)
- ei ilmoittaudu poissa- tai läsnäolevaksi määräaikaan mennessä
- ei ole suorittanut tutkintoaan valmiiksi säädetyssä ajassa (ohjeaika + yksi vuosi), eikä rehtori ole myöntänyt harkinnanvaraista lisäaikaa.

Mikäli opiskelijan ilmoittautuminen myöhästyy tai hän on jättänyt ilmoittautumatta, opiskelija voi anoa rehtorilta opiskeluoikeuden palauttamista. Opiskeluoikeus voidaan palauttaa vasta seuraavan lukukauden alusta. Palauttamisen ehtona on, että opiskelijalla on realistiset mahdollisuudet selvitä opinnoistaan jäljellä olevana opiskeluoikeusaikana. Oppilaitoksesta eronneen opiskelijan opiskeluoikeutta ei voida palauttaa.

"Hakemus opiskeluoikeuden palauttamiseksi" - lomake ja tarkemmat ohjeet löytyvät intranetistä.

Opiskeluoikeuden palauttamispäätöksestä peritään asetuksen (A1440/2014 §3) mukainen hakemuksen käsittelymaksu 50 euroa. Myös kielteisestä päätöksestä peritään maksu.

Opiskeluoikeuden jatkaminen

Opiskelu lisävuodella

Opiskelun jatkamiseen ohjeajan (3,5 vuotta tai 4 vuotta) ylittävälle vuodelle ei tarvita erillistä hakemusta ja lupaa. Opiskelijan tulee tehdä kirjallinen opintosuunnitelma puuttuvien opintojen suorittamisesta. Opintosuunnitelmalomake löytyy intranetistä.
 
Suunnitelman tekemiseen saa apua opinto-ohjaajalta. Koulutuspäällikkö hyväksyy suunnitelman. Opintotuen hakemisesta tarkempaa tietoa kohdassa Opiskelijapalvelut/Opintotuki.

Harkinnanvarainen lisäaika

Opiskelija voi hakea harkinnanvaraista lisäaikaa mikäli yksi lisävuosi ei riitä opintojen loppuun saattamiseksi ja opintojen viivästymisen syynä on ollut erityisiä syitä, jotka ovat vaikuttaneet opintojen etenemiseen. Päätöksen lisäajan myöntämisestä tekee rehtori.
 
Lisäaikaa voidaan myöntää pääsääntöisesti vain kerran ja enintään vuodeksi kerrallaan. Ehtona on, että opintoja on vain vähän jäljellä ja opiskelijalla on realistiset mahdollisuudet suoriutua niistä.

Sähköinen "Hakemus opiskeluoikeusajan jatkamiseksi" -lomake ja tarkemmat ohjeet löytyvät intranetistä. Liitteeksi tulee laatia sähköinen opintosuunnitelma. Koulutuspäällikkö antaa lausunnon hakemuksesta.

Lisäaikaa on haettava pääsääntöisesti ennen opiskeluoikeusajan (ohjeaika + lisävuosi + mahdolliset poissaololukukaudet) päättymistä, syksyllä marraskuun loppuun mennssä ja keväällä viimeistään 15.toukokuuta. Harkinnanvaraisella lisäajalla ei voi ilmoittautua poissaolevaksi.

Harkinnanvaraisen lisäajan myöntämispäätöksestä peritään asetuksen (A1440/2014 §3) mukainen hakemuksen käsittelymaksu 50 euroa. Myös kielteisestä päätöksestä peritään maksu.

Monimuoto-opiskelu (aikuisopiskelu)

Ilta- ja monimuoto-opiskeluna järjestetyssä koulutuksessa opiskeluoikeusaika on opetussuunnitelman mukainen suoritusaika + yksi lisävuosi sekä tarvittaessa rehtorin erityisestä syystä myöntämä harkinnanvarainen lisäaika.

Monimuoto-opiskeluna järjestettävät opinnot ovat usein kertaluonteisia ja ne voidaan pääsääntöisesti suorittaa työn ohessa. Tämä vaikuttaa poissaolo-oikeuteen. Opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi, mutta tämä aika kuluttaa opiskeluoikeusaikaa. Merkittävistä syistä johtuva poissaoloaika otetaan huomioon harkittaessa mahdollista lisäaikaa opinnoille. Mikäli koulutus on järjestetty niin, että on tarkoitus suorittaa 60 opintopistettä lukuvuodessa, noudatetaan tavanomaista poissaolo-oikeussääntöä.

Ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavan opiskelijan tulee hakea poissaolo-oikeutta vapaamuotoisella hakemuksella vastuuyliopettajalta. Mikäli poissaolo-oikeus myönnetään, ko. aika ei kuluta opiskeluoikeusaikaa.

Lisätiedot:
Intranet (ohjeet, lomakkeet)
opintoasiainpäällikkö