Opiskelu_nettii.jpg

Etusivu>Opiskelijalle>Opintojen suorittaminen>Hyväksilukeminen

Opintojen hyväksilukeminen, opinnollistaminen

Hyväksilukemisesta on säädetty asetuksessa ammattikorkeakouluista (932/2014, 37§).

 

Määritelmät

Hyväksilukeminen on yläkäsite. Sillä tarkoitetaan opintojen, harjoittelun, työkokemuksen, harrastusten tai esim. kansalaistoiminnan avulla hankittua osaamisen hyväksymistä osaksi tutkintoa tai opintojaksoa (pakolliset ja valinnaiset opinnot). Osaaminen voi olla hankittu ennen ammattikorkeakouluopintoja tai opintojen aikana. Hyväksilukemisen käsitteitä ovat korvaaminen, sisällyttäminen ja AHOT.

Korvaamisella tarkoitetaan muualla suoritettuja, sisällöltään vastaavia ja samantasoisia opintoja, joilla opiskelija voi korvata koulutusohjelman opetussuunnitelmaan kuuluvia opintoja.

Sisällyttämisellä tarkoitetaan muualla suoritettujen opintojen liittämistä osaksi tutkintoa ja hyväksilukemista esim. vaihtoehtoisiin tai vapaasti valittaviin opintoihin.

AHOTilla tarkoitetaan muulla tavalla hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Opiskelijan tulee tunnistaa ja osoittaa aikaisemmin hankkimansa osaaminen suhteessa opintojakson tavoitteisiin sekä sisältöön sopivalla menettelyllä. 

Samantasoisilla opinnoilla tarkoitetaan kansallisen viitekehyksen (National Qualifications Framework, NQF) tasoja 6 ja 7 (korkea-aste).

 

Hyväksilukemisen edellytykset

Hyväksilukeminen on mahdollista mikäli opiskelija pystyy osoittamaan osaamisensa. Osoittaminen tapahtuu esim. todistusten avulla, tentillä, tehtävillä tai osaamisen näytöllä. Hyväksiluettavien opintojen tulee edistää opiskelijan tutkintoon tähtääviä opintoja. Lisäksi opiskelijan tulee saavuttaa osaamiselle asetetut tavoitteet sekä koulutusohjelman suorittamisen edellyttämät valmiudet.  

Jos opintojakso tai muuten hankittu osaaminen on hyväksiluettu jo kerran osaksi tutkintoa, sitä ei ole mahdollista hyväksilueka enää toiseen tutkintoon.

Hyväksilukeminen ei koske opinnäytetyötä.

 

Menettelytavat

Hyväksilukeminen on aina tapauskohtainen. Opiskelija neuvottelee aiemmin suorittamiensa opintojen ja muulla tavalla hankkimansa osaamisen hyväksilukemisesta vastuuopettajan, opettajatuutorin tai opinto-ohjaajan kanssa. Hyväksiluettavien suoritusten tulee soveltua opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS).

Ulkomailla vaihto-opiskelun aikana suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta opiskelija neuvottelee koulutusohjelmansa kansainvälisten asioiden koordinaattorin kanssa.

Opintojen aikana muualla suoritettavien opintojen tai muulla tavalla hankittavan osamisen hyväksilukemisesta tulee sopia etukäteen vastuuopettajan tai osaamisaluevastaavan kanssa.

Vaihto-opiskelun Learning Agreement laaditaan aina ennen vaihtoa kv-koordinaattorin kanssa. Kansainvälisessä vaihdossa suoritettavat opinnot ovat osa suoritettavaa tutkintoa ja ne hyväksiluetaan joko pakollisiin tai valinnaisiin opintoihin.

Hyväksilukemista varten on erilliset lomakkeet:
- korvaaminen ja sisällyttäminen
- osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)
- Application, Accreditation of Studies Completed on Student Exchange

Tarkemmat ohjeet hyväksilukemisesta löytyvät Lukuvuosioppaasta (Käyttis), intranetistä (vaatii kirjautumisen) sekä lomakkeista (vaatii kirjautumisen).