Opiskelu_nettii.jpg

Etusivu>Opiskelijalle>Opetustarjonta>Tradenomi

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA 210 OP

koulutusohjelmavastaavat
Hannele Siipola, liiketalouden koulutusohjelma
Sanna Leinonen, liiketalouden koulutusohjelma, tuotantotalous
Opintojen sisältö
Ammatillisen osaamisen kehittymisen vuositeemat
aika Ammatillisen osaamisen kehittymisen vuositeemat 
1.vsk
S2010 - K2011

Liiketoiminnan havainnoijana tradenomiopiskelija
-ymmärtää liike-elämän toimintatavat
-hallitsee liike-elämän peruskäsitteet
-osaa suunnitella yritystoiminnan aloittamisen

2.vsk
S2011 - K2012

Liiketoiminnan oppijana tradenomiopiskelija
- tuntee keskeiset pääaineen tietosisällöt
- osaa keskeiset oman pääaineen työmenetelmät
- kehittyy tiedonhakijana ja tiimien jäsenenä

3.vsk
S2012 - 
K2013

Tiedon soveltajana tradenomiopiskelija
- soveltaa oppimaansa käytäntöön
- harjaantuu asiantuntijuuteen pääaineensa mukaisesti
- harjaantuu tutkimus- ja kehittämisosaajaksi

4.vsk
Syksy 2013

Liiketoiminnan kehittäjänä tradenomiopiskelija
- osaa soveltaa uusinta tietoa yhteisöjen kehittämiseen

 

Vaihtoehtoiset ammattiopinnot
TALOUSHALLINTO JA JURIDIIKKA
Taloushallinnon ja juridiikan opinnoissa painottuvat laskentatoimen ja juridiikan keskeiset ammattisisällöt: kirjanpito, johdon laskenta, verotus, tilintarkastus ja Suomen oikeusjärjestyksen tuntemus sekä yksityisoikeuden että julkisoikeuden osalta. Opiskelija saa valmiudet toimia vaativissa ja monipuolisissa talouden suunnittelu-, ohjaus- ja analysointitehtävissä, henkilöstöhallinnossa sekä sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastuksen tehtävissä. Opiskelija voi suorittaa muun muassa HTM-tutkintovaatimuksen edellyttämiä opintoja.

Opiskelija saa valmiudet etsiä oikeudellisiin ongelmiin sovellettavat oikeusohjeet sekä valmiudet soveltaa niitä työtehtävien edellyttämässä päätöksenteossa. Vapaasti valittavien opintojen, harjoittelun ja opinnäytetyön kautta opiskelija voi syventää juridiikan tuntemustaan ja työskennellä oikeushallintoyksiköiden (tuomioistuin, syyttäjä, ulosotto, oikeusapu, maistraatti), verohallinnon, pankkien, vakuutusyhtiöiden ja yritysten oikeudellista asiantuntemusta edellyttävissä tehtävissä.

MARKKINOINTI
Markkinoinnin opinnoissa opiskelija syventää osaamistaan asiakassuuntaisen markkinointiajattelun, viestinnän, mainonnan, myynnin, markkinoinnin suunnittelun, tki- projektitehtävien ja johtamisen osa-alueilla. Markkinoinnin ammattilainen ymmärtää kannattavan yritystoiminnan merkityksen, osaa hyödyntää tietotekniikkaa laajasti ja hallitsee vaativatkin asiakaspalvelu- ja viestintätilanteet.

Opiskelija saa valmiudet toimia erilaisissa myynnin ja asiakaspalvelun tehtävissä. Tehtävät voivat liittyä markkinoinnin suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan, mainontaan, pr- ja suhdetoimintaan, messuihin, tiedottamiseen tai ulkomaankaupan tehtäviin.  Tulevaisuuden työympäristöinä voivat olla hyvin monenlaiset työtehtävät niin palveluyrityksissä (kaupan ala, matkailuyritykset, pankit, vakuutusyhtiöt, jne.) kuin teollisuuden parissa tai julkisyhteisöissä. 

TUOTANTOTALOUS JA LOGISTIIKKA
Tuotantotalouden ja logistiikan vaihtoehto on kaupallis-tekninen kokonaisuus, jonka tavoitteena on kouluttaa ammatti-ihmisiä, joilla liiketalouden osaamiseen liittyy tekniikan tuntemus. Päätavoitteena on oppia hallitsemaan konkreettisia tuotteita valmistavan yrityksen toimintoja ja prosesseja.
Koulutus antaa edellytykset toimia seuraavilla tuotantotoimintaan liittyvillä osa-alueilla: materiaalihallinto,tarjoustoiminta, toiminnansuunnittelu, markkinointi ja myynti, laatutoiminnot sekä projektitoiminta. Tehtävät voivat liittyä suunnitteluun, kehittämiseen, tutkimukseen ja palveluun joko ryhmän jäsenenä,asiantuntijana tai esimiehenä.

Vaihtoehdon suorittanut tradenomi pystyy toimimaan kansainvälisessä maailmassa itsenäisesti ja aktiivisesti elinkeinoelämän eri tehtävissä sekä omaa myös perustiedot ja osaamisen itsenäisenä yrittäjänä toimimiseen.
Kompetenssit
Laaja-alainen liiketoimintaosaamisen:
Tradenomi tunnistaa liiketalouden ja toimintaympäristön eri osaalueiden vaikutukset toisiinsa sekä omaksuu yrittäjyyden ja yrittäjämäisen tavan toimia. Hän ymmärtää yritystoiminnan kannattavuuden merkityksen ja osaa toimia tuloksellisesti. Hän ymmärtää yksilön merkityksen työyhteisössään. Hän ymmärtää viestinnän merkityksen ja luo aktiivisesti vuorovaikutussuhteita
– myös kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä.
 
Liiketalouden syventävä osaamisen:
Tradenomi omaa oman pääaineensa mukaisen osaamisalueen
syvällisen tuntemuksen (taloushallinto ja juridiikka;markkinointi ja mainonta; tuotantotalous ja logistiikka).
 
Liiketalouden menetelmäosaamisen:
Tradenomi hallitsee syvällisen osaamisen tiedonhankinnassa ja sen omaksumisessa tarvittavan tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet. Hän osaa soveltaa
talousmatematiikkaa ja tilastollisia menetelmiä hyödyntäen tietotekniikkaan. Hän omaa riittävät taidot tutkimus- ja kehittämismenetelmien soveltamisessa.
 
Liiketalouden soveltava osaamisen:
Tradenomi osaa soveltaa liiketalouden teorioita ja kykenee luovaan ongelmanratkaisuun. Hän osaa soveltaa liiketalouden uusinta tietoa työyhteisössään. Hän osaa kehittää liiketoimintaprosesseja ja soveltaa laatuajattelua.