Opiskelu_nettii.jpg

Etusivu>Opiskelijalle>Opetustarjonta>Insinööri

Tietotekniikan koulutusohjelma 2012

Tietojärjestelmät osaamisalue

Kajaanin ammattikorkeakoulussa Tietojärjestelmät osaamisalue muodostuu Tietotekniikan (insinööri) ja Tietojenkäsittelyn (tradenomi) koulutusohjelmista ja se on osa CEMIS osaamiskeskusta, jonka yhtenä tavoitteena on koulutuksen, tutkimus- ja kehittämistoiminnan kilpailukyvyn, vetovoiman, laadun sekä vaikuttavuuden parantaminen. Tietotekniikan ja Tietojenkäsittelyn opetuksellisissa sisällöissä on yhteneväisyyksiä, jotka tullaan toteuttamaan koulutusohjelmien välisinä yhteisinä opintoina.

Ajoneuvojen tietojärjestelmät

Ajoneuvojen tietojärjestelmien opinnoissa suunnitellaan, rakennetaan ja ohjelmoidaan älykästä elektroniikkaa, jota tarvitaan esimerkiksi ajoneuvoissa ja niiden väyläratkaisuissa, teollisuuden mittalaitteissa sekä tietoliikenteen eri sovelluksissa, kuten matkapuhelimissa, mobiileissa päätelaitteissa ja ohjainyksiköissä. Opiskelun aikana toteutetaan tuoteprojekti pienryhmissä ja käytössä ovat monipuoliset laboratorioympäristöt, mikä tekee opiskelun käytännönläheiseksi.

Vaihto-ehtoiset ammattiopinnot:
 • Ohjelmistotekniikka
 • Mittauselektroniikan suunnittelu

Peliteknologia

Peliteknologian opinnoissa erikoistutaan ohjelmistosuunnitteluun ja opintojen pääpaino on 3D-reaaliaikagrafiikan,  pelimoottoreiden ja sulautettujen järjestelmien ohjelmoinnissa. Opiskelu on suurelta osin projektimuotoista. Projektiopinnoiss tehdään työelämälähtöisiä tai oman kiinnostuksen mukaisia
peliprojekteja.

Vaihto-ehtoiset ammattiopinnot:
 • Hyötypelit 
 • Simulaatioympäristöt
Opintojen sisältö
Ammatillisen osaamisen kehittymisen vuositeemat
Aika Ammatillisen osaamisen kehittymisen vuositeemat 
1. vsk
S2012 - K2013

Tutustuminen
Insinöörin opinnoissa ja työssä tarvittavien perustietojen, matemaattis-luonnontieteellisen ajattelun ja kommunikointi- ja tiedonhankintataitojen kehittäminen.

2. vsk
S2013 - K2014

Perehtyminen
Perustietojen ja taitojen täydentäminen. Ryhmätyöskentelytaitojen kehittäminen ja projektimaisiin työskentelytapoihin tutustuminen.

3. vsk
S2014 - 
K2015

Syventäminen ja harjoittelu
Suuntautumisvaihtoehtoon liittyvien perustietojen hankinta. Tietojen ja taitojen soveltaminen sekä
kartuttaminen työelämään tutustumisen avulla.

4. vsk
S2015 - K2016

Erikoituminen ja soveltaminen
Tietojen ja taitojen syventäminen työelämän tarpeita ja työelämään siirtymistä varten. Oppiminen itsenäiseen työskentelyyn insinööreille tyypillisissä työtehtävissä. 

 

Kompetenssit

Matemaattisluonnontieteellinen osaaminen
 • kykenee loogis-matemaattiseen ajatteluun ja lähestymistapaan
 • teknisessä ongelmanratkaisussa
 • osaa hyödyntää matemaattisia periaatteita, menetelmiä ja työkaluja
 • tuntee alan sovelluksissa tärkeät fysiikan lainalaisuudet ja kestävän kehityksen periaatteet
Laitetekninen osaaminen 
 • tuntee erilaisia ajoneuvojen tietojärjestelmien toiminta- ja kehitysympäristöjä
 • hallitsee sähkötekniset perusmittaukset
 • ymmärtää elektroniikan suunnittelu- ja toteutusprosessin
 • tuntee elektroniikan tärkeimmät komponentit, niiden toiminnan ja peruskytkennät
 • omaa tietotekniikan perustaidot
 
Ohjelmistotekninen osaaminen
 • hallitsee ohjelmointitekniikan; ymmärtää ohjelmoinnin logiikan, tuntee tavallisimmat algoritmit, tietorakenteet ja työkalut
 • osaa tulkita ohjelmakoodia ja hyödyntää ohjelmointia ongelmanratkaisussa
 • tuntee oliosuunnittelun ja -ohjelmoinnin perusteet
 • osaa toimia ohjelmistoprojektissa huomioiden yrityksen ja asiakaan tarpeet
 • osaa laiteläheisen ohjelmoinnin perusteet
 • tuntee tietoliikennesovellusten suunnittelun ja ohjelmoinnin perusteet
Tietotekninen suunnittelutaito
 • tuntee oman sovellusalansa teoreettiseen perustan
 • osaa etsiä, yhdistellä ja soveltaa alansa viimeisintä teknistä tietämystä hyödyntäen alalle tyypillisiä suunnittelumenetelmiä ja käytänteitä sekä osaa dokumentoida työnsä tulokset
 • kykenee kurinalaiseen tuotekehitystyöhön sekä itsenäisesti että projektityöryhmän jäsenenä
 • Sähkömittaustekninen osaaminen
 • ymmärtää mittausjärjestelmän yleisen rakenteen
 • tuntee sähköisten perussuureiden mittausmenetelmät
 • ymmärtää mittausten tilastollisen luonteen ja niiden luotettavuuskysymykset
 • tuntee mittauksiin liittyvät häiriötekijät
Mittausjärjestelmäosaaminen 
 • tuntee yleisimpien suureiden mittauksessa käytetyt anturit
 • tuntee optisia mittausmenetelmiä ja niiden toteuttamisessa tarvittavat komponentit
 • osaa toteuttaa mittausjärjestelmiä käyttäen hyväksi graafisia ohjelmointiympäristöjä
 
Signaalinkäsittelyosaaminen
 • tuntee signaaleihin liittyvät peruskäsitteet
 • osaa analogisen signaalin perusmuokkausmenetelmät
 • tuntee signaaleille suoritettavia muunnoksia
 • osaa soveltaa signaalinkäsittelyä digitaalisten suodattimien toteuttamisessa
 • osaa soveltaa signaalinkäsittelyä digitaalisessa kuvankäsittelyssä
Sovelletun elektroniikan osaaminen
 • osaa suunnitella, toteuttaa ja testata sekä dokumentoida mikrokontrolleripohjaisia elektroniikkasovelluksia vaativiin olosuhteisiin
 • tuntee elektroniikkatuotteen testausmenetelmät
 • tuntee tiedonsiirron perusmenetelmät

Tuotekehitysosaaminen
 • kykenee kurinalaiseen tuotekehitystyöhön sekä itsenäisesti että projektityöryhmän jäsenenä
 • ymmärtää asiakaslähtöisen tuotekehityksen pääperiaatteet
 • tuntee tuotekehitysprosessin vaiheistuksen ja ymmärtää projektisuunnittelun ja -dokumentoinnin merkityksen
 • tuntee sekä tuotteen että tuotekehitysprojektinlaadunvarmistusmenetelmät