Opiskelu_nettii.jpg

Etusivu>Opiskelijalle>Harjoittelu

Harjoittelu

Ammattikorkeakouluopintoihin kuuluu vähintään 30 opintopisteen harjoittelu. Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti ammattiopintojen kannalta keskeisiin työtehtäviin. Työtehtävien tulee palvella laadultaan koulutusohjelman tavoitteita ja opiskelijan valmentautumista ammattiinsa sekä tietojen ja taitojen soveltamista työelämässä.

Ote Kajaanin ammattikorkeakoulun stipendirahastosta

Harjoittelu suunnitellaan koulutusohjelmaan liittyviksi opintojaksoiksi, jotka voidaan suorittaa kotimaassa tai ulkomailla. Suunnittelun lähtökohtana ovat opetussuunnitelma ja opiskelijan oppimisprosessi. Harjoittelujakson oppimiselle määritellään tavoitteet ja suunnitellaan toteutus. Harjoittelu on aina ohjattua ja se arvioidaan.

Harjoittelu mm.

  • tukee opiskelijan kasvamista asiantuntijaksi edistäen ammatillisten valmiuksien kehittymistä
  • edistää opiskelijan yleisiä työelämävalmiuksia
  • luo pohjaa oman oppimisen arviointiin sekä itsensä ja työyhteisön kehittämiseen
  • yhdistää teoriaa ja käytäntöä
  • parantaa opiskelijan opiskelumotivaatiota ja edesauttaa opiskelijan työllistymistä valmistumisen jälkeen
  • tuo työnantajille uusia näkökulmia, uusinta tietoa ja auttaa jatkossa rekrytoinneissa

Harjoitteluajankohdat ja tarkat tiedot harjoittelusta löytyvät koulutusalakohtaisilta sivuilta (insinöörit, tradenomit, restonomit, sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, liikunnanohjaajat)

Työharjoittelijavakuutus

Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden harjoittelun/työssä oppimisen jaksojen aikana työharjoittelupaikan tai asiakkaan omaisuudelle sattuneet vahingot on vakuutettu sellaisten vahinkojen varalta, joka on välitön seuraus opiskelijan toiminnasta. Vakuutettuna on harjoitteluyrityksen omistama, sen hyödyksi käyttämä tai muutoin sen hallussa oleva omaisuus. Vakuutuksen voimassaoloalue on EU + Norja, Islanti ja Sveitsi. Vakuutuksesta korvataan esinevahinko, kun se kohdistuu työharjoittelusopimuksen / työssäoppimissopimuksen tehneen työnantajan omaisuuteen, siltä osin kuin työnantajan ottama omaisuuden va-hinkovakuutus ei vahinkoa korvaa. Korvattavuuden edellytyksenä on lisäksi, että vahinko on välitön seuraus työharjoittelussa olevan opiskelijan toiminnas-ta. Korvauksen enimmäismäärä

Vastuuvakuutus

Kajaanin kaupunki/AMK vastaa mahdollisista opiskelijan aiheuttamista vahingoista, kun ohjaava opettaja vastaa opiskelijan työnjohdosta ja valvonnasta. Jos työnjohto ja valvonta on järjestetty harjoittelupaikan henkilöstön toimesta, korvausvastuu opiskelijan aiheuttamasta vahingosta on harjoittelupaikan tarjoajalla (ns. isännän vastuun periaate).

Työnantaja! Ilmoita avoimesta harjoittelupaikasta Kajaanin ammattikorkeakoululle