hakijalle.jpg

Etusivu>Hakijalle>Ylempi AMK tutkinto>Sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja, ylempi AMK

Sosiaali- ja terveysalan ylempi amk-tutkinto

 

Ylempi korkeakoulututkinto on tarkoitettu terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon (sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK), kätilö (AMK) tai ensihoitaja (AMK)) suorittaneille ja vähintään kolmen vuoden työkokemuksen omaaville. Työkokemus voi olla hankittu korkeakoulututkinnon jälkeen tai aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittamisen jälkeen siltä alalta, jolle on hakeutumassa.

Opiskelussa korostuvat pedagogiset menetelmät, joiden avulla opiskelija oppii ratkaisemaan työelämän haasteita. Opinnot toteutuvat etäopetuksena (erityisesti verkko-opetuksena Moodle-oppimisalustan kautta), monimuoto-, simulaatio- ja lähiopetuksena sekä itsenäisenä ja ryhmäopiskeluna. Tärkeää on krittiinen, tutkiva, reflektoiva ja kehittävä opiskeluote. Osa opinnoista toteutuu kehittämisen ja johtamisen sekä kliinisen asiantuntijan koulutuksen opiskelijoiden yhteisopiskeluna. Lisäksi opintoja järjestetään myös yhdessä muiden Kajaanin ammattikorkeakoulun YAMK-ryhmien kanssa. Tavoitteena on edistää opiskelijoiden ja opiskelijaryhmien yhteisöllistä oppimista ja verkostoitumista. 

 

Tavoite Kehittää osaamista hoitotyön asiantuntijuuden asiantuntijuudessa, johtamisessa sekä tutkimus- ja kehittämistyössä
Tutkinto  Sairaanhoitaja (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK), Master of Health Care
Ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Aloituspaikat 12
Laajuus 90 opintopistettä
Kesto n. kaksi vuotta, lähiopetusta noin 2 - 3 pv/kk
Hakeminen www.opintopolku.fi
Opiskelijavalinta  Opiskelijavalinta suoritetaan tutkinto- ja työkokemusvaatimukset täyttävistä hakijoista valintakokeesta, tutkintotodistuksen keskiarvosta, opinnäytetyön arvosanasta ja työkokemuksesta kertyvien pisteiden perusteella.
Koulutus alkaa  Syksyllä 2017
Opiskelu Monimuoto-opintoina työn ohessa: etä- ja lähiopiskelua sekä itsenäistä työskentelyä. Opinnot toteutetaan erilaisilla opetusmenetelmäratkaisuilla, jotka soveltuvat myös työelämän kehittämiseen

 

 

"Ylempi amk-koulutus oli ammatillisesti avartava ja kehittävä"
Mirjami Komulainen valmistui sosiaali- ja terveysalan johtamisen koulutuksesta v. 2013. "Ylempi amk-koulutus oli ammatillisesti katsottuna avartava ja kehittävä sekä uusia valmiuksia johtamis- ja kehittämistyöhön antava. Käytännön neuvolatyöhön on tullut laajempi näkökulma koulutuksen ansiosta. Nykyisessä työssäni teen 75 % neuvolatyötä ja 25 % perhekeskusvastaavan työtehtäviä, johon sisältyy johtamista ja kehittämistä. Ylempi amk-tutkinto on tuonut varmuutta ja vahvuutta perhekeskusvastaavana toimimiseen."

Raisa Ilkko suoritti sosiaali- ja terveysalan johtamisen koulutuksen vuonna 2009. "Yhdistettynä pitkään työkokemukseen sosiaali- ja terveysalalta, opinnot olivat erinomainen mahdollisuus tietojen ja taitojen kehittämiseen. Opinnäytetyö oli opintojen mielenkiintoisin osio, sillä se yhdistyi suoraan oman työyksikköni kehittämiseen. Tekemäni opinnäytetyö toteutui kehittämishankkeena, johon yhdistin johtamisen näkökulman sekä arviointitutkimuksen. Oman työyksikön konkreettinen kehittäminen antoi opinnäytetyölle aidon merkityksen sekä kehitti omaa osaamista parhaiten. Yhtenä opintojen keskeisenä osa-alueena oli perehtyminen osaamisen kehittämiseen omassa työyhteistössä. Kaikki opintojen aikana tehdyt tehtävät tukivat sekä oman opinnäytetyön tekemistä että omaa käytännön työtä."  Raisan mukaan ylempi ammattikorkeakoulututkinto antoi myös mahdollisuuden edetä työuralla, ja hän vaihtoikin työpaikkaa ja työtehtäviä pian valmistumisen jälkeen. Ylempi amk -tutkinnon jälkeen Raisa on suorittanut myös pedagogiset opinnot ja pätevöitynyt alalle opettajaksi. "Uralla eteneminen on vaatinut opintojen lisäksi ahkeraa työskentelyä sekä positiivista asennetta työtä ja opiskelua kohtaan. Tällä hetkellä työskentelen koulutuspäällikön tehtävissä, johon siirryin sosiaali- ja terveysalan opettajan työstä. Ylempi amk-tutkinto on antanut konkreettisia työkaluja päivittäisiin tehtäviin."

 
Koulutuksesta uusia haasteita

"Olen työskennellyt sairaanhoitajaksi valmistumiseni jälkeen alalla noin kymmenen vuotta. Ylempi AMK-tutkinto kiinnostaa, koska haluan saada lisää tietoa ja työkaluja omaan työhöni. Odotan opinnoilta haasteita ja kehittyvää ammattitaitoa.

KAMK:ssa parasta mielestäni on tuttuus, mutta kyllä positiivinen ja vahva brändi sekä sija valtakunnallisesti ovat plussaa. Tulevaisuudessa tähtään ammatilliseen vahvistumiseen, työn kehittämiseen ja vastuulliseen tieto-taidon jakamiseen."

- Elina Keränen

KeränenElina_web.jpg

Lisätietoja
Yliopettaja Rauni Leinonen
gsm 044 7101 223
rauni.leinonen(at)kamk.fi
Koulutuksen rakenne