hakijalle.jpg

Etusivu>Hakijalle>Hakeminen>Opiskelijavalinta AMK-tutkinnot>Hakukelpoisuus

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin

 

Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014.

Voit hakea ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, jos olet suorittanut

  • suomalaisen lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon
  • International Baccalaureate -tutkinnon (IB), European Baccalaureate -tutkinnon (EB) tai Reifeprüfung-tutkinnon (RP)
  • 120 opintoviikon laajuisen suomalaisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavan aiemman vähintään 80 opintoviikon laajuisen ammatillisen tutkinnon
  • suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon
  • näyttötutkintona suoritetun suomalaisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon tai
  • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

 

Joihinkin hakukohteisiin ammattikorkeakoulut voivat vaatia tietyn tutkinnon tai muita todistuksia. Joihinkin ammattikorkeakouluihin haettaessa voidaan harkinnanvaraisesti todeta hakukelpoiseksi hakija, jolla ammattikorkeakoulu katsoo olevan riittävät tiedot ja taidot ammattikorkeakouluopintoja varten kyseiseen hakukohteeseen. Katso lisätietoja tämän sivun alaosasta kohdasta Harkinnanvarainen haku.

 

Hakukelpoisuuden osoittaminen ja todistusten toimitusaikatauluja

Haussa käytetyn tutkinnon on oltava suoritettuna niin, että lopullisen tutkintotodistuksen kopio on perillä korkeakoulussa kevään haussa viimeistään 15.7.2016 klo 15 ja syksyn haussa viimeistään 9.12.2016 klo 15 mennessä (syksyn hakukautena valmistuvilla hakijoilla viimeistään 30.12.2016 klo 15 mennessä).  

Huom! Tutkinnon on kuitenkin oltava valmis jo hakuajan loppuun mennessä, jos hakija ei ole EU- tai ETA-maan kansalainen ja hakee Suomen ulkopuolella suoritetulla tutkinnolla (pois lukien EB-, IB- ja RP-tutkinnolla hakevat).

Yleensä suomalaisella tutkintotodistuksella hakevien ei tarvitse toimittaa todistusjäljennöstä hakuaikana, vaan todistukset tarkistetaan hyväksytyksi tulleilta.
Ennen vuotta 1990 suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneiden on toimitettava todistuskopiot kevään haussa viimeistään 20.4.2016 klo 15 ja syksyn haussa viimeistään 28.9.2016 klo 15 mennessä korkeakoulujen hakijapalveluihin.

Suomen ulkopuolella suoritetulla tutkinnolla hakevan on toimitettava kopio ja virallinen käännös hakemuksensa perusteena olevasta lopullisesta tutkintotodistuksesta kevään haussa viimeistään 20.4.2016 klo 15 ja syksyn haussa viimeistään 28.9.2016 klo 15 mennessä ylimpänä ammattikorkeakouluhakutoiveena olevan ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin osoittaakseen hakukelpoisuutensa. Ko. amk tekee päätöksen hakukelpoisuudesta kaikkiin ammattikorkeakoulujen hakutoiveisiin.

EU-/ETA-maan kansalaisten sekä IB, EB tai RP- tutkinnolla hakevien tulee toimittaa todistuskopiot etukäteen ilmoitettujen aikataulujen mukaisesti. Vain lopullinen tutkintotodistus voidaan hyväksyä, tilapäisiä tai väliaikaisia todistuksia ei hyväksytä. Tarkista määräajat osoitteesta www.opintopolku.fi.

Jos tutkintotodistuksen kieli ei ole suomi, ruotsi tai englanti, niin hakijan on lisäksi toimitettava kopio virallisen kielenkääntäjän käännöksestä. Käännöksessä tulee olla kääntäjän allekirjoitus ja leima. Käännös tulee toimittaa ennalta ilmoitettuna määräaikana korkeakoulujen hakijapalveluihin, tarkista määräajat osoitteessa www.opintopolku.fi.

Jos hakija on pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, eikä hän voi todistaa tutkintoaan asiakirjoin, ammattikorkeakoulu voi kutsua hakijan valintakokeeseen. Hakijalla tulee olla pakolaisstatuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella). Hakijan tulee toimittaa kopio kyseisestä päätöksestä kaikkien hakukohteiden ammattikorkeakoulujen hakijapalveluihin ennalta ilmoitettuna määräaikana, tarkista määräajat osoitteessa www.opintopolku.fi.

Englanninkielisiin tutkintokoulutuksiin haettaessa hakijoiden tulee lisäksi toimittaa todistus englannin kielen taidostaan korkeakoulujen hakijapalveluihin. Tämä ei koske EU-/ETA-maan kansalaisia, eikä suomalaisella tutkintotodistuksella hakevia, elleivät he hae vapautusta valintakokeen yhteydessä pidettävästä kielikokeesta.

 

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan terveydelliset vaatimukset

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalle hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että hän kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Tieto alan terveydellisistä vaatimuksista löytyy ammattikorkeakoulun www-sivuilta ja Opintopolku.fi-palvelusta.

Alalle hakeutuvan tulee huomioida, että
• opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
• ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle
• esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet ja allergiat voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä
• veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintojen etenemistä ja työhön sijoittumista.

Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa ja toimintakykyään koskevat tiedot sekä tieto mahdollisesta aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä esittää rikostaustaote, jos opiskelijalle annetaan opinnoissa tai opintoihin kuuluvassa harjoittelussa tehtäviä, jotka edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Ammattikorkeakoulu voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai harjoittelussa tai että opiskelijalla on riippuvuus huumausaineista.

 

Aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen

Koskee ainoastaan humanistiselle ja kasvatusalalle, sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalle ja/tai merenkulkualan merikapteenin koulutukseen hakevia. Näillä koulutusaloilla opintoihin sisältyy alaikäisten turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia. Siksi opiskelijalta voidaan perua opiskeluoikeus, jos
• hän on osoittautunut soveltumattomaksi toimimaan opintoihin liittyvissä tehtävissä tai harjoittelussa vaarantamalla opinnoissaan toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden, tai
• hän ei hakuvaiheessa ole kertonut aiemmasta opiskeluoikeutensa peruuttamisesta, joka on johtunut terveydellisistä tekijöistä tai turvallisuussyistä.

Lisätietoja www.opintopolku.fi, www.kamk.fi

 

Harkinnanvarainen haku

Jokainen ammattikorkeakoulu päättää harkinnanvaraisen hakijan mahdollisuudesta hakea. Mikäli sinulla ei ole mitään hakukelpoisuutta tuottavaa tutkintoa, voit hakea AMK-koulutukseen harkinnanvaraisen haun kautta. Ylempään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen ei voi hakea harkinnanvaraisen valinnan kautta. 

Harkinta kohdistuu vain hakijan hakukelpoisuuteen ennen valintakokeita. Opiskelijavalinta tehdään valintakokeesta kertyvien pisteiden perusteella. 

Harkinnanvaraisessa valinnassa hakeva täyttää normaalisti yhteishaun hakulomakkeen. Lisäksi harkinnanvaraisesti hakevan tulee toimittaa kopiot todistuksista, joihin haluaa vedota, kaikkien hakutoiveina olevien ammattikorkeakoulujen hakijapalveluihin, koska jokainen ammattikorkeakoulu arvioi harkinnanvaraisessa valinnassa hakevien pääsyedellytysten täyttymisen ja päättää valintakokeisiin kutsuttavista hakijoista.

Todistusjäljennösten on oltava perillä hakijapalveluissa liitteiden toimitusaikataulun mukaisesti. Kevään 2016 yhteishaussa todistuskopioiden tulee olla perillä jokaisen hakukohteen ammattikorkeakoulussa viimeistään 20.4.2016 klo 15 ja syksyn 2016 yhteishaussa viimeistään 28.9.2016 klo 15 mennessä.

Kun haet harkinnanvaraisessa valinnassa Kajaanin ammattikorkeakouluun
1. Täytä hakulomake osoitteessa www.opintopolku.fi.
2. Täytä lisäksi erillinen Harkinnanvarainen valinta -lisälomake (tulosta lomake tämän sivun alaosan linkistä).
3. Toimita täytetty Harkinnanvaraisen valinnan lomake, työ- ja koulutodistusjäljennökset sekä muut mahdolliset liitteet Kajaanin ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin hakuaikana
4. Ota yhteyttä kaikkien hakutoiveittesi ammattikorkeakoulujen hakijapalveluihin.

Kajaanin ammattikorkeakoulu päättää valintakokeisiin kutsuttavista hakijoista hakutoimistoon hakuaikana toimitettujen työ- ja koulutodistusjäljennösten sekä muiden hakijan lähettämien liitteiden perusteella. Mikäli hakija katsotaan hakukelpoiseksi, hänet kutsutaan valintakokeeseen. Harkinnanvarainen hakija on mukana opiskelijavalinnassa muiden hakijoiden tapaan. Opiskelijavalinta tehdään valintakokeesta kertyvien pisteiden perusteella. 

Lisätietoja myös korkeakoulujen hakijapalveluista ja opinto-ohjaajilta.

 

 

Harkinnanvaraisen valinnan hakulomake