KAMK_kirjaimet.jpg

Etusivu>Esittely>Toiminta

Koulutusta ja kehitystä alueen tarpeisiin

Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK) on KAMK'24 vision mukaisesti vuonna 2024 Suomen älykkäin korkeakoulu. Visio syventää KAMK'20-strategian Tekevin AMK -toimintamallia.

KAMK hyödyntää kansainvälisyyttä aluekehityksen välineenä. Toimintaa suunnataan yhden läpileikkaavan profiilin - älykkäät ratkaisut - avulla. Älykkäillä ratkaisuilla tarkoitetaan teknologisten ratkaisujen hyödyntämisen lisäksi kykyä tehdä oikeita asioita oikein. 

 

Kajaanin ammattikorkeakoulu lyhyesti 
• pieni ammattikorkeakoulu, mutta suuri AMK-yksikkö
• aloitti toimintansa vuonna 1992
• vakinaistettiin ensimmäisten ammattikorkeakoulujen joukossa vuonna 1996
• 5 koulutusalaa
• suomenkielisiä koulutuksia 15, joista 9 ammattikorkeakoulututkintoon ja 6 ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta
• englanninkielisiä koulutuksia on 5, joista 4 Bachelor-tason koulutusta ja 1 Master-tason koulutus
• n. 2 200 opiskelijaa
• 220 (htv) työntekijää, josta opetushenkilöstöä noin 120
• yli 5500 valmistunutta opiskelijaa

* yhtiöitettiin Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:ksi 1.1.2014 alkaen

* toistaiseksi voimassa oleva toimilupa osakeyhtiömuotoisena 1.1.2015 -

 

 

OPISKELIJAMÄÄRÄ

(läsnä- ja poissaolleeksi kirjautuneet opiskelijat tilastovuoden 20.9. tilanteen mukaisesti)

AMK-tutkintoon

johtava koulutus

Ylempi

AMK-tutkintoon

johtava koulutus

Erikoistumisopinnot

Kaikki yhteensä

2010

1 957

115

77

2 149

2011

1 993

126

119

2 238

2012

2 008

132

141

2 281

2013

2 043

138

86

2 267

2014 2 042 168  65  2 275
2015 2 006  174  73  2 253
2016  2 112   190    13    2 315 
2017 2 152   216  12   2 380  

 

SUORITETUT TUTKINNOT

AMK-tutkinto

Ylempi AMK-tutkinto

2010

342

25

2011

294

12

2012

322

42

2013

323

27

2014  394 35
2015  314  30 
2016   310  28
2017   319  36

 

Aikamatka

[1996] Kajaanin ammattikorkeakoulu vakinaistuu ensimmäisten joukossa
[1998] International Business and Marketing -koulutusohjelma alkaa 
[1999] Matkailun koulutusohjelma alkaa
[1999] Laboratoriot perustetaan  
[2001] Muutto yhteiselle kampusalueelle 
[2001] Tietokeskus (kirjasto) avataan
[2001] Opiskelijaravintola foX aloittaa toimintansa 
[2003] Ylempi AMK-tutkinto, Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma alkaa
[2005] Liikunnanohjaajakoulutuksen alkaminen tuo hakijaryntäyksen
[2006] Tourism -koulutusohjelma alkaa
[2006] Peliohjelmointi- ja oikeustradenomikoulutus käynnistyvät
[2007] Ylempi AMK-tutkinto, Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma alkaa
[2007] Korkeakoulujen arviointineuvosto auditoi laadunvarmistusjärjestelmän; auditointi läpäistään ensimmäisten korkeakoulujen joukossa
[2008] Ylempi AMK-tutkinto, Matkailualan koulutusohjelma alkaa
[2009] Sports and Leisure Management -koulutusohjelma alkaa
[2010] Ylempi AMK-tutkinto, Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma alkaa
[2011] Ylempi AMK-tutkinto, Kliinisen asiantuntijan koulutusohjelma alkaa
[2012] Peliteknologian suuntautumisvaihto tietotekniikan koulutusohjelmassa (insinööri, AMK) käynnistyy
[2014] Liikunnan ja vapaa-ajan ohjaaja -koulutus aikuiskoulutuksena alkaa
[2015] Ylempi AMK-tutkinto, Liikunnan ylempi ammattikorkeakoulututkinto -koulutus alkaa
[2015] Kansallisen koulutuksen arviointikeskus auditoi KAMK:n johtamis- ja laatujärjestelmän; KAMK läpäisee auditoinnin
[2017] Nordic eSports Academy -kesäkoulu järjestettiin ensimmäistä kertaa
[2017] Ylempi AMK-tutkinto, Tietojenkäsittely ja liiketoimintaosaaminen -koulutus alkaa
[2017] Englanninkielinen Tourism -koulutus aloitetaan uudestaan
[2018] Englanninkielinen eSports Business -koulutus alkaa
[2018] Ylempi AMK-tutkinto, Master's Degree in International Business, alkaa

 

Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely Kajaanin ammattikorkeakoulussa

Tietosuojalla tarkoitetaan yksityisyyden suojaamista henkilötietoja käsiteltäessä. Tietosuoja kattaa kaiken Kajaanin ammattikorkeakoulun (KAMK) toiminnan, jossa käsitellään henkilötietoja.

KAMK noudattaa henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR), lainsäädäntöä sekä viranomaisten määräyksiä ja ohjeita.

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, joiden perusteella henkilö voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa. Esimerkiksi nimi, henkilötunnus, ammatti, sijaintitieto, sähköpostiosoite, valokuva, ääni, IP-osoite voi olla henkilötietoa.

KAMK käsittelee henkilötietoja vain ennakkoon määriteltyyn tiettyyn, nimenomaiseen ja perusteltuun käyttötarkoitukseen, ja niin kauan kuin käsittely on käyttötarkoituksen kannalta tarpeellista. Henkilötietojen käsittelylle on määritelty tietosuoja-asetuksen mukainen laillinen peruste.

Mitä velvollisuuksia ammattikorkeakoululla on henkilötietojen käsittelyssä?

Ammattikorkeakoulun velvollisuutena on muun muassa

  • käsitellä vain tarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja
  • toteuttaa riittävät toimenpiteet tietosuojan varmistamiseksi
  • huomioida tietosuojavaatimukset jo palvelujen, toimintatapojen ja järjestelmien suunnitteluvaiheessa
  • huolehtia rekisteröidyn oikeuksista

 

Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on?

Rekisteröidyllä tarkoitetaan henkilöä, jonka henkilötietoja käsitellään.

Rekisteröidyllä on muun muassa oikeus

  • pyytää tietoa siitä, käsitelläänkö hänen tietojaan ja mitä tietoja käsitellään (tarkastusoikeus)
  • saada tiedot läpinäkyvässä, helposti ymmärrettävässä ja saatavilla olevassa muodossa
  • vaatia henkilötietojensa korjaamista
  • pyytää poistamaan henkilötietonsa (oikeus tulla unohdetuksi)
  • vastustaa tietyissä tilanteissa henkilötietojensa käsittelyä

Tietosuojasta huolehtiminen on KAMKin jokapäiväistä toimintaa ja riskienhallintaa. KAMK on sitoutunut tietosuojapolitiikassaan huolehtimaan käsittelemiensä henkilötietojen tietosuojasta.

KAMK käsittelee tehtävänsä hoitamiseksi muun muassa opiskelijoiden ja henkilökunnan, sekä muiden asiakassuhteessa olevien henkilöiden henkilötietoja.

 

Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihinsa

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitteleekö tämä häntä koskevia henkilötietoja.

Tarkastuspyyntö pyydetään tekemään ensisijaisesti henkilötietojen tarkastuspyyntölomakkeella.

 

Tietosuoja- ja tietoturvapoikkeamista ilmoittaminen

Mikäli havaitset tai epäilet Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n vastuulla olevien henkilötietojen, verkon, palvelujen tai tunnusten väärinkäyttöä, voit jättää siitä ilmoituksen havaintolomakkeella.

Mikä on tietosuoja- tai tietoturvapoikkeama?

Tietosuoja- tai tietoturvapoikkeama on tahallinen tai tahaton tapahtuma tai olotila, jonka seurauksena Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n vastuulla olevien tietojen ja palvelujen eheys, luottamuksellisuus tai käytettävyys on vaarantunut tai saattaa vaarantua.

Poikkeamia voivat olla tietomurtojen, haittaohjelmien, odottamattomien käyttökatkosten tai www-sivujen luvattomien muutosten aiheuttamat häiriötilanteet.

Myös tietojen huolimaton käsittely voi aiheuttaa poikkeaman, jolloin esim. luottamuksellinen materiaali voi unohtua tai joutua yleisesti saataville.